Soňky habarlar

Arhiw

“Türkmenpoçta” halkara poçta ýollamalaryny täzeledi

16:4326.01.2021
1
33570

“Türkmenpoçta” poçta aragatnaşyk kompaniýasy halkara poçta hyzmatyna täzeden girişdi. Bu barada kompaniýanyň ýolbaşçylary şu gün “Turkmenportal”-a habar berdiler.

Goňşy ýurtlaryň poçta operatorlary bilen geçirilen gepleşikleriň netijesinde ýanwar aýyndan bäri “Türkmenpost” kompaniýasy dünýäniň 47-den gowrak döwleti bilen gara we howa ýollary arkaly poçta aragatnaşyklaryny ýola goýdy.

Bar bolan ugurlaryň sanawyny 075 belgisine jaň edip öwrenip bilersiňiz.

Sanawda görkezilen ýurtlara ibermek üçin kiçi paketler, hatlar we ýollamalar kabul edilýär. Beýleki operatorlar bu mümkinçiligi yglan edende, barjak ýerleriň sanawynyň täzelenýändigini bellemelidiris.

Poçtalary daşamak we işläp taýýarlamak sanitariýa we epidemiologiki ülňülere laýyklykda amala aşyrylýar, şonuň üçin alyjylaryň hiç hili alada etmegine zerurlyk ýok.

Içerki poçta önümlerini Türkmenistanyň çägine ibermek adatdakysy ýaly amala aşyrylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
daniyar01101970 ( 08.05.2021 )

Здравствуйте! С Алматы, Казахстан можно отправить в Ашхабад. Продукты имеет сертификат GMP!? ♡

0