Arhiw

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi ýedi sany döredijilik bäsleşigini yglan etdi

13:3925.01.2021
0
10216
Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi ýedi sany döredijilik bäsleşigini yglan etdi

Türkmenistanyň Medeniýet minsitrligi ýurduň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilmegini şöhratlandyrmak, giňden wagyz etmek maksady bilen döredijilik bäsleşiklerini yglan etdi.

Bäsleşikler şu ugurlar boýunça guralýar:

1. Şygryýetiň murapbag (dörtleme), muhammes (bäşleme), müseddes (altylama), kasyda, mesnewi, tahmys, rubagy, tuýug, gazal, aýdyşyk ýaly gadymy görnüşlerinde täze eserleri döretmek boýunça «Garaşsyzlyk, Bitaraplyk — kalbymyzyň joşguny» atly döredijilik bäsleşigi;

2. Mirasy öwrenijileriň arasynda şöhratly taryhymyzy, nusgawy şahyrlarymyzyň, akyldarlarymyzyň edebi mirasyny, arheologiýany we etnografiýany öwrenmek, wagyz etmek boýunça makalalaryň hem-de kitaplaryň «Mirasymyz — buýsanjymyz» atly döredijilik bäsleşigi;

3. Merdana halkymyzyň ahlak-edep ýörelgelerini, milli gymmatlyklaryny, maşgala mukaddesligini wasp edýän kyssa eserleriniň «Mukaddesliklere sarpa» atly döredijilik bäsleşigi;

4. Türkmen bedewleri hem-de alabaýlary hakynda iň gowy goşgulary, poemalary, makalalary, hekaýalary döretmek boýunça «Dal bedewler — halkymyzyň baýlygy, buýsanjymyz — türkmen alabaýlary» atly döredijilik bäsleşigi;

5. Ýurdumyzyň suratkeşleriniň arasynda şekillendiriş we amaly-haşam sungaty eserleriniň «Parahatdyr Watanym, eziz Türkmenistanym!» atly bäsleşigi;

6. Ýaş şahyrlaryň arasynda goşgulary döretmek boýunça «Şygryýetiň bilbili» atly döredijilik bäsleşigi;

7. Ýaş žurnalistleriň arasynda makalalary döretmek boýunça «Waspyň dillerde dessan — Arkadagly Türkmenistan!» atly döredijilik bäsleşigi.

Döredijilik bäsleşiklerine hödürlenilýän eserler «Times New Roman» harp ýazuwynda 16-lyk ölçegde, setir arasy 1,0 görnüşde ýazylyp, «medeniyetgovtmay@mail.ru» atly elektron salga iberilmeli.

Bäsleşiklere hödürlenilýän eserler 2021-nji ýylyň 31-nji martyna çenli kabul edilýär. Bäsleşikleriň jemi şu ýylyň aprel aýynda jemlener.

Ýurdumyzyň suratkeşleriniň şekillendiriş we amaly-haşam sungaty eserleriniň «Parahatdyr Watanym, eziz Türkmenistanym!» atly bäsleşigi sergi guramak arkaly, şu ýylyň noýabr aýynda jemlener.

Ha­bar­laş­mak­ üçin­ te­le­fon ­bel­gi­le­ri­:­ 44-00-71, ­44-00-81, ­44-02-35.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň