Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Adalat ministrliginde fewral aýyndaky jemgyýetçilik kabul edilişikleriniň geçiriljek günleri belli boldy

10:5525.01.2021
0
441
Türkmenistanyň Adalat ministrliginde fewral aýyndaky jemgyýetçilik kabul edilişikleriniň geçiriljek günleri belli boldy

2021-nji ýylyň 6-njy we 20-nji fewralynda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär.

Ka­bul­ ediş­lik ­Aş­ga­bat ­şä­he­ri­niň ­Ar­ça­bil ­şa­ýo­lunyň­ 150-nji­ jaýynda ­— Türkmenistanyň­ Ada­lat ­mi­nistr­li­gi­niň ­bi­na­syn­da ­sa­gat ­9:00-dan­ 12:00-a çen­li ­ge­çi­ril­ýär.­­

Ha­bar­laş­mak­ üçin ­te­le­fon ­belgileri: ­39-19-20;­ 39-19-21.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň