Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň birinji synp okuwçylary Täze ýyl mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan berlen kompýuterleri kabul etdiler

23:3421.12.2020
0
8064
Aşgabadyň birinji synp okuwçylary Täze ýyl mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan berlen kompýuterleri kabul etdiler

Aşgabadyň or­ta umu­my­bi­lim ber­ýän mek­dep­le­rin­de Türkmenistanyň Pre­zi­den­ti­ Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyn­dan bi­rin­ji synp okuw­çy­la­ryna Tä­ze ýyl sow­ga­dy hök­mün­de komp­ýu­ter­le­ri gow­şur­mak da­ba­ra­la­ry ge­çi­ril­di.

Nout­buk­la­ra ýük­le­nen prog­ram­ma dür­li öw­re­diş iş­le­ri­ni ýe­ri­ne ýe­tir­ýär hem-de türk­men, rus we iň­lis dil­le­rin­dä­ki üç gör­nü­şi özün­de jem­le­ýär. Mun­dan baş­ga-da, tä­ze komp­ýu­ter­ler ola­ryň eýe­le­ri­niň ýaş aý­ra­tyn­lyk­la­ry göz öňün­de tu­tu­lyp ön­dü­ril­di we luk­man­çy­lyk ta­lap­la­ry­na ky­bap gel­ýär.

Mil­li bi­lim ul­ga­my­ny kä­mil­leş­dir­mek bo­ýun­ça uly iş­ler durmuşa ge­çi­ril­ýär. Şol iş­ler ýaş türk­me­nis­tan­ly­la­ra iň ýo­ka­ry dün­ýä öl­çeg­le­ri­niň de­re­je­sin­de bi­lim al­ma­ga el­ýe­ter­li­li­gi üp­jün et­mä­ge gö­nük­di­ri­len­dir. Ýur­du­myz­da ösüp gel­ýän ne­sil­le­ri­mi­ziň dür­li ugur­la­r­da ýo­ka­ry üs­tün­lik­le­ri ga­zan­mak­la­ry üçin hem­me şert­ler dö­re­dil­ýär. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň her ýyl bi­rin­ji synp okuw­çy­la­ry­nyň her bi­ri­ne şahsy komp­ýu­teri 2011-nji ýyl­dan bäri sow­gat ber­ýän­di­gi­ni bel­le­mek ge­rek.

Bu iş­le­riň örän äh­mi­ýet­li­di­gi­ne hä­zir­ki da­ba­ra­la­ra Mej­li­siň de­pu­tat­la­ry­nyň, bi­lim eda­ra­la­ry­nyň, jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ryň we par­ti­ýa­la­ryň we­kil­le­ri­niň gat­naş­ma­gy hem şa­ýat­lyk ed­ýär. Şeý­le hem ça­ga­la­ry Tä­ze ýyl baý­ra­my­nyň esa­sy gah­ry­man­la­ry bo­lan Aýaz­ba­ba we onuň ag­ty­gy Gar­pa­myk gut­la­dy­lar.

Ça­ga­lar myh­man­lar üçin aja­ýyp çy­kyş­la­ry taý­ýar­la­dy­lar. Ça­ga­la­ryň ýe­ri­ne ýe­tir­me­gin­de mäh­ri­ban Wa­ta­ny­my­za, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ze ba­gyş­la­ny­lan aý­dym-saz­lar hem-de goş­gu­lar ýaň­lan­dy. Bi­rin­ji synp okuw­çy­la­ry sow­ga­da tüýs ýü­rek­den şat­la­nyp, nout­buk­la­ry ho­şal­lyk bi­len ka­bul et­di­ler.

Tä­ze ýyl baş­lan­ýan­ça komp­ýu­ter­le­ri sow­gat gow­şur­mak da­ba­ra­la­ry ýur­du­my­zyň şä­her­le­ri­niň we oba­la­ry­nyň mek­dep­le­rin­de hem ge­çi­ri­ler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň