Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda öndürilen ýa-da getirilen alkogol we temmäki önümleriň salgyt bahalary üýtgedi

17:2116.11.2020
0
24425
Türkmenistanda öndürilen ýa-da getirilen alkogol we temmäki önümleriň salgyt bahalary üýtgedi

2020-nji ýylyň 9-njy noýabrynda “Bitarap Türkmenistan” gazetinde çap edilen “Türkmenistanyň Salgyt kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek baradaky” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda ýurtda öndürilen alkogolly önümleriň salgyt bahalary aşakdaky ýaly üýtgedi:

  • Piwo barada aýdylanda, goşmaça tölegiň möçberi 22% -den 24% -e çenli ýokarlandy;
  • Tebigy üzüm çakyrlary, spirtli içgiler, likýorlar we beýleki alkogolly içgiler (üzüm lödresinden başga), şeýle hem alkogolly çakyr önümleri bolsa:

- 20%-e çenli öz içine alýar - salgyt nyrhlary bahanyň 28%-inden 31%-e çenli ýokarlandy; - 20%-den 30%-e çenli - salgyt nyrhlary bahanyň 44% -inden 48%-e çenli ýokarlandy;

- 30%-den gowrak - salgyt bahalary 55%-den 61%-e çenli ýokarlandy.

Türkmenistanyň gümrük çägine getirilýän alkogol we temmäki önümlerinden alynýan salgytlaryň nyrhlary aşakdaky ýaly üýtgedi:

  • Piwo barada aýdylanda bolsa,  çykdaýjylaryň 66%-den litr üçin azyndan 6 manatdan, 73%-e litr üçin azyndan 7 manada çenli ýokarlandy;
  • Tebigy üzüm çakyrlary, spirtli içgiler, likýorlar we beýleki alkogolly içgiler (üzüm lödresinden başga), şeýle hem alkogolly çakyr önümleri bolsa:

- 20%-e çenli öz içine alýar - salgyt nyrhlary gümrük bahasynyň 121%-inden ýokarlandy, ýöne 1 litr üçin 28 manatdan, gümrük bahasynyň 133% -ine çenli, ýöne litr üçin 31 manatdan az bolmaly däl;

- 20% -den ýokary sarp ediş nyrhlary - gümrük bahasynyň 121% -inden litr üçin 44 manatdan, gümrük bahasynyň 133% -ine çenli ýokarlandy, ýöne litr üçin 48 manatdan az bolmaly däl.

Alkogolly içgiler öndürmekde ulanylýan alkogol barada (lukmançylyk maksatly we döwlet kärhanalary, sarp ediş hyzmatdaşlygy kärhanalary tarapyndan getirilýänlerden başga) litr üçin 5,5 ABŞ dollaryndan 6 ABŞ dollaryna çenli ýokarlandy;

Temmäki önümleri barada aýdylanda bolsa, olar gümrük bahasynyň 59% -den ýokarlandy, ýöne her gap üçin 2,5 ABŞ dollaryndan az däl, gümrük bahasynyň 74% -ine çenli ýokarlandy, ýöne her gap üçin 3 ABŞ dollaryndan az däl.

Öndürilen beýleki temmäki we temmäkiniň ornuny tutýanlar bilen deňeşdirilende - 1 kg üçin 12,5 ABŞ dollaryndan 1 kg üçin 15,6 ABŞ dollaryna çenli ýokarlandy.

Bu üýtgeşmeler 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girýär.

Kanunyň doly tekstini şu ýerden tapyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň