Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistandaky 40-dan gowrak döwlet edaralary auksiona çykarylar

16:0113.11.2020
0
19225
Türkmenistandaky 40-dan gowrak döwlet edaralary auksiona çykarylar

28-nji noýabrda Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň binasynda döwlet emlägini satmak üçin auksion geçiriler.

“Bitarap Türkmenistan” gazetiniň habaryna görä, Oba hojalyk we daşky gurşawy ministrligi, Söwda we Daşary ykdysady aragatnaşyk ministrligi, “Türkmengaz” döwlet konserni, “Türkmenhaly” döwlet birleşigi, Dokma senagaty ministrligi, Ahal, Lebap we Mary welaýat häkimlikleriniň edara binalarynyň satuwa çykarylmagy meýilleşdirilýär.

Türkmenistanyň raýatlary, daşary ýurt raýatlary we Türkmenistanyň döwlete dahylsyz guramalary we görkezilen görnüşe laýyklykda ýüz tutýan, goýum we ýörite töleg goýýan we bellenilen möhletde auksiona gatnaşmak üçin bellige alnan daşary ýurt döwlet edaralary Türkmenistanyň kanunçylygynda kesgitlenen tertipde auksiona gatnaşyp bilerler. Daşary ýurt döwletleriniň kanunlaryna laýyklykda döredilen daşary ýurt halkara guramalary, Türkmenistandaky hemişelik wekilhanalary we şahamçalary, diňe

Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň Ykdysadyýeti goramak gullugynyň berýän maglumatyna görä, döwlet emlägini hususylaşdyrmak işine gatnaşyp bilerler.

Arzalaryň kabul edilmegi we gatnaşyjylaryň hasaba alynmagy Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrligi tarapyndan bu maglumat habary çap edilen gününden başlap, auksion başlamazyndan 24 sagat öň tamamlanýar. Gatnaşanlary hasaba almak auksion güni sagat 9:00-da başlaýar.

Auksiona gatnaşmagyň tertibi we hususylaşdyrma obýektleri barada goşmaça maglumat bermek boýunça Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň emläk gatnaşyklary we telekeçilik goldawy bölümi we emläk gatnaşyklary we ýöriteleşdirilen bölümler we Aşgabat Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň telekeçiligini goldamak boýunça geňeşmeler geçirilýär.

Auksiona gatnaşyjylaryň hemmesine hususylaşdyrma obýekti baradaky maglumatlar bilen ilki bilen tanyşmaga mümkinçilik berilýär. Döwlet desgalaryny hususylaşdyrmak ähli borçnamalar arkaly ýerine ýetirilýär.

Hususylaşdyryljak obýektleriň sanawyny “Bitarap Türkmenistan” gazetinden tapyp bilersiňiz.

Auksion Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň binasynda, Aşgabat, Arçabil şaýoly, 156 salgyda geçiriler.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

Aşgabat şäheri (+993 12) 92-26-11; 39-46-72 / 75;
Änew şäheri (+993 137) 33-0-21; 33-1-80;
Balkanabat şäheri (+993222) 7-89-34; 7-89-17; 7-89-53
Daşoguz şäheri (+993 322) 9-10-19; 9-15-10;
Türkmenabat şäheri (+993422) 6-11-52; 6-11-59;
Mary şäheri  (+993522) 6-06-87; 6-06-41.

Auksion barada maglumatlar web sahypasynda hem ýerleşdirildi:

 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň