Soňky habarlar

Arhiw

2021-nji ýyl üçin Türkmenistanyň önümçilik senenamasy taýýarlanyldy

14:4621.10.2020
0
94819
2021-nji ýyl üçin Türkmenistanyň önümçilik senenamasy taýýarlanyldy

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi 2021-nji ýylyň önümçilik senenamasyny işläp taýýarlady. Bu barada ministrligiň resmi saýtynda habar berilýär.

Resminama görä, ş wagtynyň ölçegleri 8 sagatlyk iş gününden ugur alnyp bäş günlük 40 sagatlyk iş hepdesiniň, 7 sagatlyk iş gününden ugur alnyp alty günlük 40 sagatlyk iş hepdesiniň we 6 sagatlyk iş gününden ugur alnyp alty günlük 36 sagatlyk iş hepdesiniň senenamasy boýunça hasaplanandyr.

Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda, şu aşakdaky baýramçylyk we hatyra günlerinde kärhanalarda, guramalarda we edaralarda işlenilmeýär:

1-nji ýanwar - Täze ýyl baýramy;

8-nji mart - Halkara zenanlar güni;

21-22-nji mart - Milli bahar baýramy;

18-nji maý- Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni;

13-nji maý- Oraza baýramy;

20-21-22-nji iýul - Gurban baýramy;

27-nji sentýabr - Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni;

6-njy oktýabr - Hatyra güni;

12-nji dekabr - Halkara bitaraplyk güni.

Şu günleriň öňündäki günüň iş wagty Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 61-nji maddasyna laýyklykda 1 sagat ir tamamlanmalydyr.

Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 62-nji maddasyna laýyklykda, iş tertibi düzülende gijeki iş wagtynda işiň dowamlylygynyň 1 sagat gysgalýandygy göz öňünde tutulmalydyr. Şol sebäpli, iki dynç alyş günli, bäş günlük iş hepdesinde üç iş çalşygynda işleýänleriň iş wagtynyň ýyllyk gory, her gijeki iş wagtynyň 1 sagadynyň hasabyna azalýar.

Gijeki işiň dowamlylygy önümçiligiň şertlerine görä zerur bolan halatlarda, hususan-da üznüksiz önümçiliklerde, şonuň ýaly-da bir dynç alyş günli alty günlük iş hepdesi mahalyndaky çalşykly işlerde gündizki iş bilen deňleşdirilýär.

Beýan edilenler bilen baglylykda, 2021-nji ýylda sagatlaýyn tarif möçberleriniň iş wagtynyň ortaça aýlyk dowamlylygynyň (sagatlarda) gaýtadan hasaplanylyşy şu aşakdaky ýaly bellenilýär:

40 sagatlyk iş hepdesi üçin – 166,0

36 sagatlyk iş hepdesi üçin – 150,5.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň