Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti täze kitabyny çapa berdi

23:4605.08.2020
0
27004
Türkmenistanyň Prezidenti täze kitabyny çapa berdi

Zähmet rugsadynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti şu gün (05.08.2020)  türkmen halkynyň köp asyrlyk däp-dessurlaryna we milli esaslaryna bagyşlanan täze kitabyny ýazyp tamamlady we neşire berdi. Türkmen Lideri täze kitabyna “Türkmeniň Döwletlilik ýörelgesi” diýip at goýdy. Bu barada TDH habar berýär.  

Täze kitapda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow milletiň paýhasly däp-dessurlaryna, olaryň häzirki döwürde mynasyp dowam etdirilýändigine aýratyn üns berýär. Mirasy  öwrenmek, gorap saklamak, giňden ýaýratmak we türkmen halkynyň iň baý mirasyny geljek nesillere geçirmek ideýasy bu eserde möhüm orny eýeleýär. Häzirki wagtda bu ugurda maksatly ylmy gözlegler alnyp barylýar. Milletiň özboluşly däp-dessurlaryny, bütin dünýä üçin nusga bolan meşhur senetleri öwrenmek, olaryň aýratynlyklarynyň aýan edilmegi ýaş nesli hakyky watançylyk ruhunda terbiýelemekde we asyrlaryň dowamynda emele gelen ilkinji gymmatlyklaryň dowamlylygynda möhüm ähmiýete eýe. Türkmen Lideri taryhy çeşmeleri öwrenip, ylmy esasda maglumat ýygnap, täze kitabynda jemledi. Bu, ýurduň Prezidentiniň milli gymmatlyklara, halk tarapyndan döredilen asylly ýörelgelere bolan aýratyn hormatynyň ýene bir tassyklamasydyr. Eser 12 bapdan ybarat bolup, durmuşyň gözelligi, ýerdäki abadançylyk, barlygyň bakylygy, ylymyň we bilimiň jemgyýetiň ösüşindäki ähmiýeti, sagdyn durmuş ýörelgeleri, yhlas, myhmansöýerlik, dostluk we doganlyk, agzybirlik, ahlak esaslary barada jikme-jiklikleri beýan edýär. Şeýle hem kitapda paýhaslylyk, başlanan işi üstünlikli tamamlamak ukyby ýaly häsiýetleriň ähmiýeti bellenilýär. Halk tarapyndan döredilen däp-dessurlaryň şöhratly ata-babalaryň wesýeti hökmünde köp asyrlyk durmuş paýhasyny göterýändigi aýdylýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow öz işinde öňki nesilleriň tejribesini seresaplylyk bilen gorap saklamagyň we dowam etdirmegiň we geljege geçmegiň biziň her birimiziň we ähli adamlaryň öňünde durýan borjydygyny belleýär. Islendik taryhy döwrüň ruhy esaslarynyň emele gelmeginiň aýratynlyklary munuň üçin takyk görünýär. Döwlet Baştutanynyň täze kitabynda adam bilen tebigatyň arasyndaky gatnaşyklar rowaýatlardan we däp-dessurlardan ahlak mysallary bilen düşündirilýär. Şeýlelik bilen, geçmiş bilen şu günüň arasyndaky baglanyşyk, her bir halkyň medeniýetinde, şol sanda türkmenleriň milli däp-dessurlarynda öz beýanyny tapýan ähliumumy adamzat gymmatlyklary öz beýanyny tapdy. Prezidentiň belleýşi ýaly, taryhda döredilen we ata-babalar tarapyndan miras galan beýik ideallar häzirki we geljek nesiller üçin görelde bolmaly, durmuşda-da, sungatda-da öz beýanyny tapmalydyr.

2020-nji ýylda Türkmenistan hemişelik Bitaraplygyň 25 ýyllygyny giňden we dabaraly ýagdaýda bellär. Bu baýramçylyk, halkyň parahatçylygy söýýän we dostlukly ýörelgeleriniň ýeňşini alamatlandyrýan waka hökmünde taryha ýazylar. Bu däpleriň hemmesi, umumadamzat siwilizasiýasynyň hazynasynyň aýrylmaz bölegi bolan köp asyrlaryň dowamynda döredilen milli gymmatlyklarda öz beýanyny tapdy. Täze kitabyň üstünde iş alyp baran Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow oňa “Türkmenleriň Döwletlilik ýörelgesi” diýip at berdi we çap etmek üçin iberdi. Milletiň paýhasyny özünde jemleýän bu eser, Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda döwlet Baştutanynyň ýurduň halkyna ajaýyp döredijilik sowgady bolar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň