Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň SG we DS ministrligi Gurban baýramy günlerinde köpçülikleýin çärelerden uzak durmak bilen bagly SMS ugratdy

14:2228.07.2020
0
13996
Türkmenistanyň SG we DS ministrligi Gurban baýramy günlerinde köpçülikleýin çärelerden uzak durmak bilen bagly SMS ugratdy

Şu gün Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna SG we DS ministrliginden nobatdaky SMS habarnamasy geldi. Onda lukmançylyk agyz-burun örtüklerini dakynmak, 2 metrlik howpsuz aralygy saklamak we Gurban baýramy günlerinde köpçülikleýin çäreleri çäklendirip, öýde oturmak maslahat berilýär:

«Häzirki wagtda howanyň düzümindäki ynsan saglygyna zyýan beriji tozan bölejikleriniň kadadan artmagy sebäpli agyz-burun örtüklerini ulanmagy, 2 metr howpsuz araçägi saklamagy hem-de Gurban baýramynyň bellenilýän günlerinde köpçülikleýin çäreleri çäklenderip, her bir maşgalanyň bu baýramçylygy öz oýünde geçirmegini maslahat berýaris. Gurban baýramyňyz gutly bolsun! TSG we DSG».

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň