Soňky habarlar

Arhiw

Görüşi pes bolan türkmenistanlylar kitaplar bilen üpjün ediler

14:2817.04.2020
0
5316
Görüşi pes bolan türkmenistanlylar kitaplar bilen üpjün ediler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde intellektual eýeçiligiň hukuklaryna bagyşlanyp geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly maslahatyň dowamynda Türkmenistanda körlere we görmek ýa-da beýleki ukyplary kemçilikli adamlar üçin çap edilen neşirlere ýeňillikleri döretmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada TDH habar berýär.

Wideomaslahatyň dowamynda Türkmenistanda intellektual eýeçiligiň hukuk binýadyny giňeltmek, hususan-da, ýurdumyzyň körlere we görmek ýa-da beýleki ukyplary kemçilikli adamlar üçin çap edilen neşirlere ýeňillikleri döredip bermek hakyndaky Marrakeş ylalaşygyna goşulyşmak hem-de ýerine ýetirijileriň, fonogrammalary döredijileriň we ýaýlyma goýberýän edaralaryň hukuklaryny goramak hakyndaky Rim konwensiýasyna goşulyşmak bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Marrakeş ylalaşygyna laýyklykda, Türkmenistanda öňdebaryjy  ýazyjylaryň çap edilen eserleri höweslendiriler. Bu işi durmuşa geçirmek üçin ýörite döwlet edaralary dörediler. Netijede, raýatlar türkmen we daşary ýurt edebiýatynyň edebi eserlerini okamaga mümkinçilik alarlar.

Türkmenistanyň körleri, kerleri we beýleki ukyplary pes bolan raýatlary hemişe goldaýandygyny bellemek gerek. Şoňa laýyklykda, 1932-nji ýylda döredilen Türkmenistanyň körler we kerler jemgyýeti, degişli adamlaryň hukuklaryny we bähbitlerini goraýar, bilim we önümçilik kärhanalarynda raýatlar üçin önümçilik we hünär okuwyny berýär, sosial şertler boýunça giňişleýin meýilnamalary durmuşa geçirýär. Şeýle-de jemgyýetiň agzalarynyň sport we medeniýet ugrunda ukyplaryny ösdürmege aýratyn ähmiýet berýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň