Soňky habarlar

Arhiw

«Ýylyň zenany» bäsleşiginiň Balkan welaýat tapgyry geçirildi

11:0026.02.2020
0
267
«Ýylyň zenany» bäsleşiginiň Balkan welaýat tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi we Kärdeşler arkalaşyklary tarapyndan yglan eden «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň Balkanabat şäherindäki «Bagt köşgi» toý dabaralary merkezinde geçirilen welaýat tapgyryna onuň deslapky tapgyrlarynda saýlanan zenanlaryň 35-si gatnaşdy ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär.

Bäsleşige gatnaşan zenanlar ýedi ugur boýunça ýaryşdylar. Şeýlelikde, Balkanabat şäherindäki 22-nji çagalar bakja-bagynyň müdiri Dünýägözel Sarjaýewa «Ýylyň işewür zenany», Bereket etrabyndaky 15-nji orta mekdebiň mugallymy Nurtäç Tekäýewa «Ýylyň çeper elli zenany», Hazar şäheriniň medeniýet merkeziniň «Durmuş ýollary» folklor toparynyň çeper ýolbaşçysy Taganbibi Myradowa «Ýylyň sungatda işjeň zenany», Gumdag şäherindäki 6-njy orta mekdebiň mugallymy Gurbanjemal Diwanowa «Ýylyň mährem zenany», harby gullukçy Aýjeren Bazarowa «Ýylyň watançy zenany», Serdar etrabynyň Purnuwar obasyndan kärendeçi Şabibi Gökiýewa «Ýylyň öň­debaryjy oba zenany», Hazar şäheriniň ýaşaýjysy, telekeçi Amanbibi Nurbadowa «Ýylyň telekeçi zenany» diýen atlara mynasyp boldular.

Olara Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň sowgatlary gowşuryldy.

Bäsleşikde ýe­ňiji bolan zenanlar onuň döwlet tapgyryna gatnaşarlar. 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň