Archive news

Türkmenistanyň Prezidenti we “Gazpromyň” ýolbaşçysy eksporta akdyryljak gazyň möçberini kesgitlediler

23:5528.11.2018
0
8107
Türkmenistanyň Prezidenti we “Gazpromyň” ýolbaşçysy eksporta akdyryljak gazyň möçberini kesgitlediler

28-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Gazprom” açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Alekseý Milleri kabul etdi.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we myhman duşuşygyň dowamynda ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynda durmuşa geçirýän strategiýasyny nazara almak bilen netijeli hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary barada pikir alyşdylar. Şol strategiýa pudaklaýyn düzümi toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmaga we diwersifikasiýalaşdyrmaga, gaz çykarýan we gaýtadan işleýän pudagyň kuwwatlyklaryny artdyrmaga, gaz hem-de nebithimiýa senagatyny ösdürmäge we dünýä bazarynda uly isleg bildirilýän bäsdeşlige ukyply önümleri çykarmaga gönükdirilendir.
Şunuň bilen baglylykda, “Gazpromyň” türkmen gazyny satyn almagy bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasynda gaz ulgamynda 2028-nji ýyla çenli hyzmatdaşlyk etmek hakynda hereket edýän hökümetara ylalaşygy binýatlyk resminama bolup durýar, şonuň esasynda taraplar degişli işleri geçirýärler.
Gaz çykarmak we gazy gaýtadan işlemek, Orta Aziýa — Merkez gaz geçirijisi boýunça gaz ibermegiň mümkinçilikleri gyzyklanma bilen ara alnyp maslahatlaşyldy. Aýratyn bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň hem-de “Gazprom” açyk paýdarlar jemgyýetiniň hyzmatdaşlyk edip gelýän köp ýyllarynyň dowamynda özara gatnaşyklaryň baý tejribesi toplandy, bu bolsa ýakyn geljekde zerur bolar.
Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan, milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmaga gönükdirilen giň gerimli özgertmeler, okgunly barýan ylmy tehnologiýa ösüşi, şeýle hem bar bolan köpugurly mümkinçilikler işewür gatnaşyklary berkitmek hem-de şolara has depginli häsiýeti bermek üçin amatly şertleri döredýär.
Duşuşygyň ahyrynda döwlet Baştutany we myhman Türkmenistanyň hem-de “Gazprom” açyk paýdarlar jemgyýetiniň umumy bähbitlere kybap gelýän özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmäge taýýardyklaryny tassykladylar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň