Soňky habarlar

Archive news

“Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

13:0917.02.2018
0
3939
“Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

“Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” ylmy-amaly žurnalyň geçen ýylyň soňky çärýeginde ýurdumyzyň daşary syýasatynda bolup geçen möhüm wakalara bagyşlanan nobatdaky sany çapdan çykdy.

Žurnal wagt yzygiderliliginde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşary ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen geçiren duşuşyklaryny we gepleşiklerini beýan edýän makalalar toplumy bilen açylýar. Şol duşuşyklaryň örän möhüm ylalaşyklar we şertnamalar bilen berkidilen aýratyn netijeliligi, biziň Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň parahatçylygyň, ählumumy ösüşiň we abadançylygyň bähbidine halkara gatnaşyklaryna ygrarlydygynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar.

Žurnalda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2 — 3-nji noýabrda Täjigistan Respublikasyna bolan resmi sapary hem beýan edilýär. Özara ynam, netijeli ýagdaýda geçen gepleşikleriň barşynda iki ýurduň baştutanlary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleriniň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar.

Žurnalyň sahypalarynda Türkmenistan tarapyndan oktýabr—dekabr aýlarynda kabul edilen halkara jarnamalarynyň we “Durnukly ösüş ulgamynda maksatlara ýetmek üçin ulagyň ähli görnüşleriniň arasynda gatnaşyklary pugtalandyrmak” atly Rezolýusiýanyň çap edilendigini bellemek gerek.

Žurnalyň makalalarynyň hatarynda ýokary wezipeli daşary ýurtly myhmanlaryň ýurdumyzda geçirilýän halkara forumlarynda eden çykyşlaryna aýratyn orun berilýär. Olaryň hatarynda Energetika Hartiýasynyň müdiriýetiniň Baş sekretary Urban Rusnagyň, ÝHHG-niň Baş sekretary Tomas Gremingeriň çykyşlary bar.

Däp bolan “Diplomatiýa durmuşynyň senenamasy” diýen umumy sözbaşy bilen çap edilen habarlarda ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçen ýylyň oktýabr — dekabr aýlarynda guralan maslahatlara, žurnalistler bilen duşuşyklara, daşary ýurtlaryň DIM-niň arasyndaky syýasy geňeşmelere, hökümetara toparlarynyň mejlislerine, şeýle hem dünýäniň dürli ýurtlarynyň we iri halkara guramalarynyň wekiliýetleri bilen geçirilen ikitaraplaýyn duşuşyklara we gepleşiklere uly orun berilýär.

“Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” žurnalynda çap edilen makalalaryň möhüm meseleleri öz içine almagy, olaryň düşnükli dilde beýan edilmegi neşiriň nobatdaky sanynyň diňe bir hünärmenleriň arasynda däl-de, ýurdumyzyň hem, daşary ýurtlaryň hem köp sanly okyjylarynyň islegine eýe bolmagyny üpjün edýär.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň