Archive news

2018-nji ýylda şäherara ugurlarynda täze amatly awtobuslaryň onlarçasy ýolagçylary gatnadyp başlar

05:3316.01.2018
0
7414
2018-nji ýylda şäherara ugurlarynda täze amatly awtobuslaryň onlarçasy ýolagçylary gatnadyp başlar

Häzirki wagtda Awtomobil ulaglary ministrliginiň kärhanalarynyň we guramalarynyň tehniki parkyny täzelemek işi dowam edýär. Meselem, Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag önümçilik birleşigine “Yutong ZK 6129H” kysymly awtobuslaryň 15-si gelip gowuşdy. Olaryň 10-sy ýolagçylary halkara ugurlarynyň 10-sy boýunça, şol sanda Aşgabat-Hazar-Aşgabat ugry boýunça gatnadar. Döwrebap awtobuslaryň ýene 5-si ýurdumyza gelýän syýahatçylara we jahankeşdelere awtoulag hyzmatlaryny ýerine ýetirmek üçin ulanylar.

Mundan başga-da, “Hyundai Uniwerse Luxury” kysymly awtobuslaryň 7-si we “Yutong ZK 6129H” kysymly awtobuslaryň bolsa 2-si sebitlere geçirildi. Hususan-da, olar Balkan welaýatynda Balkanabat-Türkmenbaşy-Balkanabat, Türkmenbaşy-Garabogaz-Türkmenbaşy şäherara ugurlarynda, şeýle hem "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda hereket ederler. Lebap welaýatyna berlen awtobuslar Türkmenabat-Kerki-Türkmenabat hem-de Kerki-Türkmenabat-Kerki ugurlary boýunça gatnarlar.

Öz nobatynda, Marydaky ýolagçy awtoulag kärhanasy awtobuslaryň ikisini Mary-Serhetabat-Mary ugurlary boýunça, birini bolsa Mary-Türkmenabat-Mary ugrunda ulanmagy meýilnamalaşdyrýar.

Koreý we hytaý awtomobil gurluşynyň öňdebaryjylary bolan “Hyundai Uniwerse Luxury” we “Yutong ZK 6129H” kysymly awtobuslaryň dünýäde giňden ulanylýandygyny bellemek gerek. Hünärmenler olaryň ygtybarlylygyny, kuwwatlylygyny, ulanylyşlarynyň ykdysady taýdan tygşytlylygyny, howpsuzlygynyň ýokary derejeliligini, hereketleriniň emaýlylygyny, bezegleriniň sazlaşyklylygyny belleýärler. Olar Türkmenistanyň howa şertlerine doly gabat gelýär.

Bu kysymlaryň ýygnalyşynda birnäçe sagada çekýän gatnawy rahat syýahata öwürmäge mümkinçilik berýän zerur zatlaryň ählisi, ýagny awtobusyň içini salkynladyş, ýyladyş we ýagtylandyryş ulgamy, her bir ýolagçynyň şahsy islegine görä sazlaşdyryp bolýan belent arkalykly ýumşak oturgyçlar, giň gapylar we beýlekiler bar. 

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň