Soňky habarlar

Arhiw

24 sagat: Ýer ýüzünde bir günde nämeler bolup geçýär

0
13053

Biziň ýaşaýan dünýämizde 24 sagadyň dowamynda ululy-kiçili täsin wakalardyr hadysalar bolup geçýär. Biz köplenç bu wagty bolaýmaly ýaly, ähmiýetsiz hasaplaýarys, ýöne käbir jandarlar üçin Ýer ýüzüniň bir güni bütin ömürdir.

Ýer ýüzünde bir günde nämeler bolýar?

7 ýertitreme, 18 müň tüweleý, 8,6 million ýyldyrym.

Takmynan, 18 million adam doglan gününi belleýär.

Takmynan, 365 müň adam dünýä inýär.

Her gün bir agaç planetanyň iki ýaşaýjysy üçin ýeterlik bolan kislorody bölüp çykarýar.

Orta hasap bilen her birimiz günde 15 gezek gülýäris.

Ynsan ýüregi günde 104 müň gezek urýar.

Kagyz haltalary ýasamak üçin 40 müň agaç, hajathana kagyzy ýasamak üçin 27 müň agaç kesilýär.

Ösümlikleriň, mör-möjekleriň, guşlaryň we süýdemdirijileriň 150-200 görnüşi daş-töweregiň hapalanmagy, ýeriň zaýalanmagy we daşky gurşawa zeper ýetmegi sebäpli ýok bolar.

Hytaýly daýhanlar 510 müň tonna tüwi ýygnaýarlar.

Dünýä ýüzi boýunça 1,700,000 tonna miwe ýygnalýar.

Ortaça, her bir adam takmynan 48 müň sany söz aýdýar.

Bütin dünýädäki towuklar 190 million ýumurtga berýärler.

Dünýädäki adamlar her gün hajathananyň suwuny 22 milliard gezek goýberýärler. Bu suw mukdaryna adamzadyň ýarysy suwa düşüp bilerdi.

142 müň awtoulag öndürilýär. Eger bu täze öndürilen awtoulaglar zynjyr görnüşde hatara düzülen bolsa, olaryň uzynlygy takmynan 512 kilometre barabar bolardy.

Adam her gün 23 müň gezek dem alýar.

Adam bedeninde her günde 50 trillion öýjük ölüp, täzeden döreýär.

Adamyň 40 — 100 aralygynda sany saçy dökülýär.

Adamlar bir günde 800 million apelsin, 1 milliard alma, 1,5 milliard sany bolsa banan iýýärler.

Adam saçlary 0,35 millimetr ösýär.

24 sagat maýyp güjügiň gysga ömri.

Bir günde adamlar şulary satyn alýarlar:

  • 570 müň sany telewizor;
  • 3,4 million sany telefon;
  • 540 million sany gazet;
  • 820 müň sany golf topjagazy.

Her günde 2753 sany kitap çap edilýär.

Ýer ýüzünde 24 sagadyň dowamynda Gün bir gezek dogup, bir gezek batýar. Şeýle-de bolsa, Halkara kosmos stansiýasynyň (ISS) astronawtlary günde 16 gezek Günüň doguşyny we 16 gezek Günüň batyşyny görýärler.

Ýer togalagymyzda her günde bolup geçýän wakalar örän köp bolsa-da, köplenç olara ähmiýet bermeýäris. Bir günde köp sanly janly-jandar dünýä inýär we ölýär, ekinler ösýär we miweler bişýär, köp mukdarda önüm öndürilýär. Tebigatyň ýaşaýşy yzygiderli ösüp-ýetişip dowam edip dur, adamzat işleýär, kämilleşýär.

24 sagadyň içinde milliardlarça jandar üçin ýaşaýyş üpjün edip, ullakan özgerişler sikli başdan geçirilýär. Bu zatlaryň ählisi planetamyzy her pursatda ajaýyp wakalaryň bolup geçýän ýerine öwürýär.

Peýdalanylan çeşmeler: adme.media; www.zakon.kz

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş makalalar