Soňky habarlar

Arhiw

Mawy barsyň ýylyny nähili görnüşde garşylasa bolar

0
11365
Mawy barsyň ýylyny nähili görnüşde garşylasa bolar

Täze ýyla garaşmak duýgusy baýramçylygyň özünden gowy bolmasa-da, täsin lezzet berýär. Ol bizde jadyly duýgyny — Täze ýyl gijesinde edýän arzuwlarymyzyň hasyl boljagyna, ähli isleglerimiziň hökman amala aşjakdygyna bolan ynamy döredýär.

Gündogar senenamasyna görä, 2022-nji ýylyň nyşany gara ýa-da mawy suw barsy hasap edilýär. Bu makalada Täze 2022-nji bars ýylyny nähili egin-eşik bilen hem-de haýsy reňklerde garşy almak dogrusynda durup geçeris.

Täze ýyly garşy almak üçin reňk sazlaşygy

Nyşany mawy suw barsy bolan 2022-nji ýyly suw elementiniň reňkleri —  gök, akwamarin, birýuza, mawy, zümerret, mawy-ýaşyl öwüşginler bilen garşy almak göwnejaýdyr. Bars ýylyna şeýle hem islege görä asuda sawanna reňkleri, aýratyn-da çägäniň reňki, goňur hem-de kofe reňkleri laýykdyr.

Täze ýyl egin-eşiklerinde haýsy reňklerden saklanmaly?

2022-nji ýylyň “hojaýyny” hasaplanýan barsyň gaharyny getirmezlik üçin Täze ýyl keşbinde gyzyl we mämişi reňklerden saklanmak has ýerliklidir. Bu öwüşginler alawa çalym edip, barsyň gaharyny getirip biler.

Ýiti öwüsýän reňkler hem barsyň göwnüne ýaraýan däldir. Täze ýyl keşplerinde gaplaňyň ýa-da ýylanyň şekilini ulansaňyz hem ýyrtyja hormat goýmaýan ýaly çemeleşdigiňiz bolar.

Täze ýyl keşpleri üçin fasonlar

Täze ýyl baýramçylygy üçin fason saýlamakda hiç hili çäklilik ýokdur. Barsyň diňe tebigy zatlary halaýandygyny bellemeli, şonuň üçin Täze ýyl geýimlerini tebigy reňkli matalardan tikinmek ýerine düşer. Baýramçylyk keşbini döredeniňizde, öz islegleriňizden ugur almakdan we ony barlap görmekden çekinmeli däl. Iň esasy zat dynç alşyň şowly bolmagy üçin ony şatlykly we ýakynlaryňyz bilen garşylamakdyr.

 

Jemläp aýdylanda, 2022-nji ýylyň nyşany üçin nepislik we artykmaçlyk etmejek dabaraly bezeg kybapdyr. Baýramçylygyň ruhuny döredeniňizde käbir ýönekeý görkezmelere eýermek hem Täze 2022-nji ýylyň nyşany hasaplanýan barsyň göwnünden turmaga ýardam eder.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş makalalar