Soňky habarlar

Arhiw

Serdar Berdimuhamedow Şawkat Mirziýoýewi gutlady

20:4531.08.2023
0
20901
Serdar Berdimuhamedow Şawkat Mirziýoýewi gutlady
Surat: president.uz

Şu günler Özbegistan Respublikasy Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyny baýram edýär. Özbek halkynyň taryhyndaky bu şanly sene mynasybetli, Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Prezident Şawkat Mirziýoýewe gutlag hatyny ýollady.

Özbek Lideriniň Metbugat gullugynyň habar berşi ýaly, gutlagda, hususan-da, şeýle ýazylýar:

– Häzirki wagtda Özbegistan Respublikasy syýasy, durmuş-ykdysady we beýleki ugurlarda ösüşiň hem-de gülläp ösüşleriň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda ýola goýlan özara bähbitli we işjeň hyzmatdaşlygymyzyň häzirki ýagdaýyna ýokary baha berýärin. Biziň bilelikdäki tagallalarymyzyň netijesinde, türkmen-özbek dost-doganlyk gatnaşyklarymyzyň iki halkyň bähbidi üçin mundan beýläk-de ösjekdigine we geriminiň giňejekdigine berk ynanýaryn.

Türkmenistanyň Prezidenti gutlagynda, şeýle-de ýurtlaryň arasynda ýola goýlan hyzmatdaşlygy dürli ugurlarda has-da ösdürmäge iki ýurtda hem baý mümkinçilikleriň bardygyny belleýär we doganlyk Özbegistana mundan beýläk-de gülläp ösüşleri arzuw edýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň