Soňky habarlar

Arhiw

Hazar deňziniň meseleleri boýunça pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi

18:3329.07.2023
0
59778

Şu gün Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Hazar deňziniň meseleleri boýunça pudagara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň resmi saýtynda berilýän habara görä, mejlisiň işine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň agzalary, degişli ministrlikleriň we pudak edaralaryň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşygyň çäklerinde Toparyň şu ýylyň birinji ýarymynda alyp baran işleriniň netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy, şeýle hem ýakyn geljek üçin anyk wezipeler kesgitlenildi.

Şeýle hem her ýylyň 12-nji awgustynda Türkmenistanda bellenilýän Hazar deňziniň güni mynasybetli meýilleşdirilýän çäreleriň gün tertibi barada pikir alyşyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň