Soňky habarlar

Arhiw

Täjigistanyň ilçisi Farruh Homiddin Şefirzoda Türkmenistandaky işini tamamlaýar

14:3416.06.2023
0
34262

Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Farruh Homiddin Şerifzoda diplomatik işini tamamlaýar. Ol Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow ilçi bilen duşuşdy.

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow duşuşygyň başynda türkmen-täjik gatnaşyklarynyň ösmegine goşan goşandy üçin ilçä hoşallyk bildirdi. Söhbetdeşligiň barşynda taraplar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer gatnaşyklar geljegi barada pikir alyşdylar. bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

Bellenilişi ýaly, R.Meredow Türkmenistan bilen Täjigistanyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýokary derejesini belledi. Şu nukdaýnazardan, maý aýynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasyna amala aşyran döwlet saparynyň ähmiýeti nygtaldy, munuň özi iki ýurduň arasynda dostlukly we netijeli gepleşikleriň mundan beýläk-de ösmegine täze itergi berdi.

Duşuşygyň ahyrynda ilçi Türkmenistan bilen Täjigistanyň arasynda özara bähbitli gatnaşyklary pugtalandyrmaga we giňeltmäge gönükdirilen diplomatik işiniň durmuşa geçirilmegine giňden goldaw we ýardam berendigi üçin, türkmen tarapyna hoşallyk bildirdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň