Soňky habarlar

Arhiw

«Panjur Türkmenistan» türkmen kompaniýasy häzirki zaman panžur-tigirçekli gabsalary we tigirçekli örtük ulgamlaryny hödürleýär

11:0010.02.2023
0
52051

Türkmenistanda awtomatlaşdyrylan tigirçekli örtük ulgamlaryny işläp düzüjileriň öňdebaryjynyň biri – «Panjur Türkmenistan» kompaniýasy 2009-njy ýylyň fewral aýyndan bäri işleýär.

Kärhana hususy önümçiligine degişli önümleri hem, daşary ýurt önümlerini hem ýerleýär. «Panjur Türkmenistanyň» hödürleýän görnüşleriniň hatarynda awtomatiki derwezeler, penjireler ýa-da balkonlar üçin panžur-tigirçekli gabsalar, tent-markziler, derwezeler üçin elektrik hereketlendirijiler, sensorly süýşýän awtomatiki gapylar, awtomatik dolandyryşly pergola-bassyrmalar, ýumşak penjireler, dik göterilýän gilýotin-awtomatiki penjireleri, şlagbaumlar, çagalaryň penjirelerden ýykylmagyna garşy WinBlock-gorag ulgamy, domofonlar we giriş ulgamlary bardyr.

«Panjur Türkmenistan» kompaniýasy Türkmenistanda tigirçekli örtük ulgamlary üçin TŞ 02075479 standartyny ilkinji we ýeke-täk işläp düzüjidir.

Tehniki çözgütleriň giň toplumyny öz içine alýan harytlar we önümler el bilen ýa-da awtomatiki usulda galdyrmak-düşürmek dolandyryşynyň ygtybarly ulgamy bilen üpjün edilýär. Awtomatlaşdyrylan derwezeleriň, tigirçekli gabsalaryň, tent-markzileriň, şlagbaumlaryň hem-de pergolalaryň we ş.m. hereketi uzak aralykdan dolandyryş pulty bilen üpjün edilýär.

Ýaşaýyş we ofis giňişlikleriniň içerki we daşarky görnüşlerine öňdebaryjy gurluşlary girizmegi maksat edinýän «Panjur Türkmenistan» kompaniýasy jaýlaryň gurluşynda rahatlygy we howpsuzlygy üpjün etmäge çalyşýar.

2016-njy ýylda türkmen kompaniýasynyň önümleri Türkiýede we Ženewada geçirilen «Gurluşyk materiallary senagaty» sergisinde ýokary baha mynasyp boldy. Kompaniýa «Altyn» derejesi boýunça «Century International Quality Era Award» halkara hil baýragy bilen sylaglandy.

«Panjur Türkmenistanyň» önümleri howa şertlerine çydamlylygy hem-de tozandan we çyglylykdan goragy kepillendirýär. Mundan başga-da, köptaraply we owadan gapylar hem-de tigirçekli gabsalar ygtybarly, häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän döwülmelere garşy goragy we uzak wagt peýdalanylmagy üpjün edýär.

Şeýle hem kompaniýa aýratyn sargytlar boýunça müşderiler bilen işleýär. Müşderileriň isleglerini göz öňünde tutup, gysga wagtyň içinde geljekki tigirçekli örtük-panžurlaryň 3D taslamalary işlenip düzülýär.

Sebitleýin dilerler üçin ýörite arzanladyşlar we «Panjur Türkmenistanyň» dürli önümlerini gurnamak boýunça ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamagy öz içine alýan goldaw ulgamy hereket edýär.

Kompaniýanyň merkezi ofisiniň we sergi otagynyň ýerleşýän salgysy: Aşgabat ş., Andalyp köç. (Mir 1), 1A bina.

Habarlaşmak üçin maglumatlar:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň