Soňky habarlar

Arhiw

Gazagystan Türkmenistan we Özbegistan bilen adatdan daşary ýagdaýlaryň ýatyrylmagy baradaky şertnamany tassyklady

18:3815.12.2022
0
34114
Gazagystan Türkmenistan we Özbegistan bilen adatdan daşary ýagdaýlaryň ýatyrylmagy baradaky şertnamany tassyklady
Surat: mir24.tv

«Kazinform»-yň habar bermegine görä, Gazagystan Respublikasynyň Parlamentiniň Senaty Gazagystanyň raýat goranyşy, adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak we aradan aýyrmak boýunça iki şertnamany ratifisirlemek baradaky kanun taslamalaryny tassyklady. Resminamalara ozal Özbegistanyň we Türkmenistanyň hökümetleri bilen gol çekilipdi.

Resminamalara laýyklykda, Türkmenistan, Gazagystan we Özbegistan heläkçilikleriň we tebigy betbagtçylyklaryň netijelerini ýok etmekde birek-birege ýakyndan ýardam bererler. Şeýle hem täze şertnamalar taraplara adatdan daşary ýagdaýlary çaklamak, ilaty howp abanýan we ýüze çykan halatynda herekete taýýarlamak boýunça tejribe alyşmaga mümkinçilik berer.

— Biz köp ýyl bäri ministrleriň ýa-da territorial bölünmeleriň arasyndaky gatnaşyklaryň çäginde aragatnaşyk saklap gelýäris. Bize ýakyn aragatnaşyk we goňşy döwletleriň sebitlerinde ýüze çykyp biljek töwekgelçilikler we howplar barada ilat barada öňünden duýdurmak gerek. Biz ähli ylmy-barlag institutlaryny, şeýle hem öňünden duýduryş ulgamyny baglanyşdyrmalydyrys — diýip, Gazagystanyň Adatdan daşary ýagdaýlar ministri Ýuriý Ilin aýtdy.

Ylalaşyklarda gatnaşyjy döwletleriň bilim edaralarynda raýat goragy boýunça hünärmenleri taýýarlamak mümkinçiligi-de bar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň