Soňky habarlar

Arhiw

Robototehnika boýunça toparlaýyn bäsleşige gatnaşyjylaryň kabul edilişigi dowam edýär

09:2918.10.2022
0
17557
Robototehnika boýunça toparlaýyn bäsleşige gatnaşyjylaryň kabul edilişigi dowam edýär

«ImdatBot» çagalaryň robototehnika boýunça bilim merkezi 26-njy oktýabrda mekdep okuwçylarynyň arasynda robototehnika boýunça toparlaýyn «ImdatBot Cup 2022» bäsleşiginiň geçirilýändigini ýatladýar.

Bu bäsleşige gatnaşmaga 2008-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan 2014-nji ýylyň 31-nji dekabry aralygynda doglan çagalar çagyrylýar. Olaryň ählisi ýaryşyň dowamynda üç-üçden aýratynlykda toparlara bölünerler.

Toparlardaky çagalaryň her birine üç sany tabşyryk berlip, olar bu işi hiç hili kömek almazdan örän gysga wagtyň dowamynda ýerine ýetirerler. Ýaryşda diňe bir toparyň gatnaşyjy-agzasy bolmak mümkinçiligi bardyr. Her toparda mblock programma üpjünçiligi hem-de adaty mBot programmasy ýüklenen bir noutbuk bolmalydyr.

Bäsleşigiň şertleriniň tertipnamasyny şu salgylanmadan ýükläp alyp bilersiňiz.

Ýaryş «ImdatBot» bilim merkezinde gatnaşyjylaryň ählisi hasaba alnandan soň, sagat 10:00-da başlanar. Bilim merkezi şu salgyda ýerleşýär: Aşgabat ş., Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow köçesi, 147-nji jaý «Merdana» binasy. Goşmaça maglumat almak üçin telefon belgileri: (+993 12) 41 42 52, (+993 62) 90 00 69.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň