Soňky habarlar

Arhiw

Awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň web saýty ähli zerur maglumatlary ýetirýär

13:3213.09.2022
0
36552
Awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň web saýty ähli zerur maglumatlary ýetirýär

Türkmenistanyň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi dürli derejeler boýunça sürüjileriň taýýarlanylyşy we gaýtadan taýýarlanylyşy baradaky täzeliklerden habarly bolmak, şeýle-de uzak aralykdan ýetirilýän hyzmatlardan onlaýn peýdalanmak üçin gyzyklanma bildirýän raýatlary resmi web saýtyndan peýdalanmaga çagyrýar.

Birleşigiň saýtyndan sürüjileriň «А», «В», «С», «D» hem-de «E» derejeler boýunça taýýarlanylyşynyň we gaýtadan taýýarlanylyşynyň okuwlarynyň nyrhnamalary bilen tanyşmak, internet arkaly bu okuwlara ýazylmak ýa-da planşet test barlaglaryny geçmek (hökmany suratda hasaba alynmaly), sürüjilik okuwlaryna kabul edilişigiň golaýdaky seneleri we beýleki maglumatlar bilen tanyşmak bolýar.

Mundan başga-da, web saýtyň sahypalarynda Awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň ýurduň ähli künjegindäki şahamçalary barada maglumatlar ýerleşdirilendir.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň