Soňky habarlar

Arhiw

«Mobile tm» onlaýn dükanynda smartfonlar we kompýuterler üçin köpdürli enjamlar hödürlenýär

09:0016.09.2022
0
27962
«Mobile tm» onlaýn dükanynda smartfonlar we kompýuterler üçin köpdürli enjamlar hödürlenýär

Köpimiziň ulanýan smartfonlarymyz bilen, şeýle-de planşetler we kompýuterler bilen bilelikde dürli hili ýagdaýlarda peýdalanylýan aksessuarlaryň islendik zerur görnüşini tapmak «Mobile tm» onlaýn dükanynda has amatlydyr.

Sebäbi onlaýn dükanyň «Aksessuarlar» bölümçesinden goşmaça enjamlaryň dürli görnüşlerini tapmak bolýar.

Saýtyň bölümçesinde zarýad beriji ulgamlar, simsiz we kabel adapterleri, Wi-Fi routerleri, daşky gaty diskler we fleş maglumat saklaýjylar, dürli görnüşdäki we ölçegdäki kolonkalar, smartfonlary goýmak üçin oňaýly diregler, ýokary derejeli we smartfonda surata düşürmek üçin enjamlar we beýlekiler ýerleşdirilen.

«Mobile tm» internet dükanynda Türkmenistanyň başga hiç ýerinde tapdyrmaýan, seýrek gabat gelýän enjamlary hem görmek bolýar. Mysal üçin, kompýuter syçanjygynyň smartfona simsiz usulda zarýad bermäge ukyply bolan deriden halyçasy ofisde peýdalanmaga örän ýerliklidir.

HDMI-adapter birikdirijisi bolsa smartfonyň ýa-da planşetiň ýüzündäki şekili islendik telewizora we kompýuter monitoryna gönümel geçirip bilýär. Bary-ýogy 80 manatdan ýetirilýän ýörite zarýad enjamy bolsa ähli smartfonlary simsiz usulda zarýad bilen üpjün edil bilýär.

Umuman, «Mobile tm» dükanynda hödürlenilýän enjamlaryň ählisi gündelik durmuşyňyzy ýeňilleşdirmäge hem-de wagtyňyzy tygşytlamaga ýardam edýär. Elýeter bahaly enjamlar hem sowgatlyk hökmünde-de, her gün ulanmak üçinem peýdalanylyp bilner.

Habarlaşmak üçin:

  • Telefon belgileri: (+993 12) 42 04 05, (+993 65) 80 90 90;
  • IMO: (+993 65) 80 90 90;
  • Sosial media ulgamyndaky hasaby.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň