Soňky habarlar

Arhiw

Astrahandaky OperaFirst 2022 festiwalynyň çäginde Türkmenistanyň güni geçiriler

21:0409.08.2022
0
5594

Hazarýaka döwletleriniň bäşisiniň – Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň we Russiýanyň saz medeniýeti “OperaFirst 2022” festiwalyna gatnaşar. Şeýle uly möçberli saz forumyny 2-11-nji sentýabr aralygynda Astrahan şäherinde (Russiýa Federasiýasy) geçirmek göz öňünde tutulýar.

Ol Musorgskiniň «Howanşşina» operasy bilen açylar. Festiwal hepdeliginiň dowamynda Uly teatryň prima balerinasy, Russiýa Federasiýasynyň halk artisti Swetlana Zaharowanyň we opera aýdymçysy Hibla Gerzmawynyň gatnaşmagynda «Russiýanyň güni» konserti bolar.

Saz festiwalynyň myhmanlary her gün Hazar ýaka ýurtlarynyň tanymal kompozitorlarynyň sazlary bilen tanşarlar.

7-nji sentýabrda «Türkmenistanyň güni» geçiriler. Pianinoçy Mämmet Guseýnowyň we opera aýdymçysy Darýa Guseýinowanyň taýýarlan konsertinde tomaşaçylar kompozitorlar Nury Halmämmedowyň, Daňatar Öwezowyň, Çary Nurymowyň, Jeren Gurbangylyjowanyň we Röwşen Nepesowyň döredijilik mirasy bilen tanyşarlar.

Hazar nusgawy saz festiwaly dostluk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga we Hazarýaka halkarynyň dürli saz medeniýetini açyp görkezmäge gönükdirilendir.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň