Soňky habarlar

Arhiw

Golf boýunça Aşgabadyň çempionatynyň ýeňijileri kesgitlenildi

19:3208.05.2022
0
4940
Golf boýunça Aşgabadyň çempionatynyň ýeňijileri kesgitlenildi

5 — 7-nji maýda Türkmenistanyň Golf federasiýasynyň guramagynda golf boýunça Aşgabadyň çempionaty geçirildi. Çempionata paýtagtymyzyň köp sanly ýaşlary uly gyzyklanma bilen gatnaşdylar. Bu barada Türkmen Sport habar berdi.

Şeýlelikde, 2006 — 2008-nji ýyllarda doglan oglanlaryň arasynda Aşgabadaky 36-njy orta mekdebiň okuwçysy Döwletmyrat Aýdaşew ýeňiji boldy. Teýmur Allaýarow ikinji, Azym Muhammedow üçünji oruny eýeledi.

2009-2010-njy ýyllarda doglan oglanlaryň arasynda Röwşen Gurbangeldiýew paýtagtymyzyň çempiony boldy. Islam Gurbaniýazow ikinji orny eýeledi. Süleýman Öwezdurdyýew bilen Azym Taganow bolsa ilkinji üçlügi jemlediler.

2002 — 2008-nji ýyllarda doglan gyzlaryň arasynda A.S.Puşkin adyndaky türkmen-rus orta mekdebiniň okuwçysy Leýli Çaryýewa çempion boldy. Leýli Maşaýewa ikinji, Gülnabat Nepesowa üçünji orny eýeledi.

2011 — 2012-nji ýyllarda doglanlaryň ýaryşy bolsa oglanlaryň hem-de gyzlaryň bilelikde gatnaşmagynda geçirildi. Bu ýaryşda Elina Belikowa tapawutlandy. Süleýman Çaryýew ikinji orny eýeledi. Üçünji orny bolsa Ahmet Annaýew bilen Resul Aulow gazandy.

Ýeňijilere Hormat hatlary we medallar gowşuryldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň