Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda geçiriljek Prezident saýlawlary üçin dünýäniň 30 ýurdunda saýlaw uçastoklary dörediler

09:5828.02.2022
0
7618
Türkmenistanda geçiriljek Prezident saýlawlary üçin dünýäniň 30 ýurdunda saýlaw uçastoklary dörediler

Türkmenistanyň raýatlary şu ýylyň 12-nji martynda ýurtda geçiriljek Prezident saýlawlaryna dünýäniň 30 ýurdunda gatnaşyp bilerler.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda habar berlişi ýaly, daşary işler ministri Raşid Meredow ýurduň daşary ýurtlardaky diplomatik korpusy bilen duşuşyk geçirdi. 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi bilen bagly meseleleriň hemmetaraplaýyn ara alnyp maslahatlaşylmagy göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen nobatdaky duşuşygyň esasy temasy boldy.

Beýan edilişi ýaly, häzirki wagtda ýurduň Prezidentiniň saýlawlaryna görülýän işjeň taýýarlyklaryň barşynda Türkmenistanyň dünýäniň 30 ýurdunda ýerleşen ilçihanalarynda we konsullyklarynda 41 sany saýlaw uçastoklary döredildi.

Bu hem öz nobatynda Türkmenistanda demokratiýanyň ýokary derejesine laýyk gelýän saýlaw ulgamynyň kemala getirilendigini hem-de raýatlaryň hukuklarynyň doly göwrümde üpjün edilýändigini aýdyň subut edýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň