Soňky habarlar

Arhiw

«Sumbar Computer» dükanynyň web sahypasynda hasaba alynmagyň birnäçe artykmaçlyklary bar

12:2415.02.2022
0
2920
«Sumbar Computer» dükanynyň web sahypasynda hasaba alynmagyň birnäçe artykmaçlyklary bar

Kompýuter enjamlary we periferiýa esbaplary dükany bolan «Sumbar Computer» özüniň «sumbar-сomputer.сom» web sahypasynda amatly onlaýn söwda ulgamyny hödürleýär.

«Sumbar Computer» dükanynyň «sumbar-сomputer.сom» web sahypasynda sargyt goýmak üçin hasaba alynmak hökman däldir, ýöne muňa garamazdan, bu onlaýn söwda meýdançasynda hasaba alynmagyň inkär edip bolmajak birnäçe artykmaçlyklary bar:

  • ähli maglumatlaryňyzy brauzer ulgamynda saklamak;
  • profildäki sargytlaryň taryhyny ýatda saklamak;
  • halaýan önümleriňizi satyn almak üçin aýratyn sanawa goşmak mümkinçiligi;
  • hasaba alnan her bir müşderä satyn alan önümi üçin elektron kwitansiýa berilýär;
  • elektron poçta arkaly täze önümler barada habar býulletenlerini almak (profildäki degişli sütüni dolduranyňyzda).

«Sumbar Computer» dükanynda we «sumbar-сomputer.сom» web sahypasynda elmydama dürli görnüşli köp sanly kompýuter enjamlary we bu enjamlaryň düzüm bölekleri, kompýuterler we smartfonlar üçin niýetlenilen periferiýa enjamlary, ofis we durmuş enjamlary, şeýle hem ofis mebelleri bar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň