Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda 2022-nji ýyl «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrlar

21:3825.11.2021
1
17739
Türkmenistanda 2022-nji ýyl «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrlar

Şu gün – 25-nji noýabrda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň, Mejlisiniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri çykyş etdiler.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň başlygy Akjemal Durdyýewa mejlisde çykyş etmek bilen, 2022-nji ýyly mynasyp atlandyrmak, bu barada döwlet Baştutanynyň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin ýurduň ähli sebitlerinde saparda bolup, il-halk bilen maslahatlaryň geçirilendigini, olaryň arzuw-islegleriniň, teklipleriniň yzygiderli öwrenilendigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda 2022-nji ýyly «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip atlandyrymak baradaky teklip halk tarapyndan giňden goldaw tapdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň