Arhiw

Türkmenistandaky «City Business School» halkara webinar geçirýär

17:5311.11.2021
0
1729
Türkmenistandaky «City Business School» halkara webinar geçirýär

Paýtagtymyz Aşgabatdaky «City Business School» 20-nji noýabrda, sagat 19:00-da «Batymda (Krizisde) marketingiň syrlary: Pandemiýa döwründe kompaniýalaryň girdejilerini nädip saklamaly we ýokarlandyrmaly» mowzugy boýunça (tölegsiz) halkara webinary geçirýär.

Türkmenistandaky «City Business School» atly şäher işewürlik mekdebiniň «Batymda (Krizisde) marketingiň syrlary: Pandemiýa döwründe kompaniýalaryň girdejilerini nädip saklamaly we ýokarlandyrmaly» mowzugy boýunça geçirýän (tölegsiz) halkara webinarynda spiker hökmünde halkara hünärmenleri Ilýa Balahnin, Kirill Siwolapow we Ýuliýa Karpenko çykyş eder.

Ilýa Balahnin Skolkowoda mugallym. Bilimi – Sinergiýanyň «City Business School» mekdebi, Garward işewürlik hukugy mekdebi. Marketing tejribesi – 15 ýyldan gowrak. Maglumatlara esaslanýan ýol dolandyryşy barada söhbet açýan «Ýol guruldy!» atly kitabyň awtory.

Türkmenistandaky «City Business School» şäher işewürlik mekdebiniň «Batymda (Krizisde) marketingiň syrlary: Pandemiýa döwründe kompaniýalaryň girdejilerini nädip saklamaly we ýokarlandyrmaly» atly halkara webinarynda «Marketing. Önümi sarp etme tapgyry» mowzugy boýunça soraglara sereder.

Kirill Siwolapow (20 ýyldan gowrak maslahat beriş ugrundan sertifikatly hünärmen) we Karpenko Ýuliýa (treker, 10 ýyldan gowrak wagt bäri kärhana işletýär) «Korporatiw medeniýet we durmuş derejesini kesgitlemek» mowzugy boýunça soraglara serederler.

Paýtagtymyz Aşgabatdaky «City Business School» atly şäher işewürlik mekdebiniň «Batymda (Krizisde) marketingiň syrlary: Pandemiýa döwründe kompaniýalaryň girdejilerini nädip saklamaly we ýokarlandyrmaly» mowzugy boýunça geçirýän (tölegsiz) halkara webinarynda Siz şu aşakdaky sowallaryň jogabyny öwrenersiňiz:

• Magtlumatlara esaslanýan önümi nädip işläp taýýarlamaly;
• Bazar meýillerini nädip öňünden kesgitlemeli;
• Özüňiz üçin girdejili ýerleşişi we bäsdeşlerden bölünşigi nädip üpjün etmeli;
• Siziň kompaniýaňyzyň ýaşaýyş tapgyrynyň haýsy döwründedigine nädip düşünmeli;
• Kompaniýada güýçli korporatiw medeniýeti nädip döretmeli;
• Näme üçin täze gurşawda görnükli ýolbaşçylaryň käbirleri şowsuzlyga uçraýarlar, käbirleri bolsa adaty görünişinden has güýçli bolup çykýarlar;
• Şahsy nyrhyň umumy nyrha öwrülmegi;
• «Korporatiw topar» düşünjesi we «topar» ýolbaşçylarynyň ýol kartasy.

Türkmenistandaky «City Business School» şäher işewürlik mekdebiniň «Batymda (Krizisde) marketingiň syrlary: Pandemiýa döwründe kompaniýalaryň girdejilerini nädip saklamaly we ýokarlandyrmaly» atly halkara webinaryna gatnaşanlar MBA programmasyna demo girişini alarlar.

Bu halkara webinaryna gatnajylaryň her biri paýtagtymyz Aşgabatdaky «City Business School» atly şäher işewürlik mekdebinden 100 göterim «MBA Intensive» peşgeşini alar.

Paýtagtymyz Aşgabatdaky «City Business School» atly şäher işewürlik mekdebiniň «Batymda (Krizisde) marketingiň syrlary: Pandemiýa döwründe kompaniýalaryň girdejilerini nädip saklamaly we ýokarlandyrmaly» mowzugy boýunça geçirýän muzdsuz (tölegsiz) halkara webinaryna bellige alynmaklyk üçin şu ýere basyň.

Türkmenistandaky «City Business School» şäher işewürlik mekdebiniň «Batymda (Krizisde) marketingiň syrlary: Pandemiýa döwründe kompaniýalaryň girdejilerini nädip saklamaly we ýokarlandyrmaly» atly halkara webinary barada jikme-jik maglumatlary almaklyk üçin şu telefon belgä jaň edip bilersiňiz: +993 (12) 46-81-65.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň