Arhiw

2022-nji ýyl üçin Türkmenistanyň önümçilik senenamasy çykdy

13:1804.11.2021
0
69494
2022-nji ýyl üçin Türkmenistanyň önümçilik senenamasy çykdy

Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň hem-de döwlete dahylly bolmadyk ýuridiki we fiziki taraplaryň dykgatyna

2022-nji ýylyň önümçilik senenamasy hakynda

Iş wagtynyň ölçegleri 8 sagat iş gününden ugur alnyp bäş günlük 40 sagatlyk iş hepdesiniň 7 sagatlyk iş gününden ugur alnyp alty günlük 40 sagatlyk iş hepdesiniň we 6 sagatlyk iş gününden ugur alnyp alty günlük 36 sagatlyk iş hepdesiniň senenamasy boýunça hasaplanandyr.

Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda, şu aşakdaky baýramçylyk we hatyra günlerinde kärhanalarda, guramalarda we edaralarda işlenilmeýär: 1-nji ýanwar — Täze ýyl baýramy; 8-nji mart — Halkara zenanlar güni; 21-22-nji mart — Milli bahar baýramy; 18-nji maý — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni; 2-nji maý — Oraza baýramy; 9-10-11-nji iýul — Gurban baýramy; 27-nji sentýabr

— Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni; 6-njy oktýabr — Hatyra güni; 12-nji dekabr — Halkara bitaraplyk güni. Şu günleriň öňündäki iş wagty Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 61-nji maddasyna laýyklykda 1 sagat ir tamamlanmalydyr.

Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 62-nji maddasyna laýyklykda, iş tertibi düzülende gijeki iş wagtynda işiň dowamlylygynyň 1 sagat gysgalýandygy göz öňünde tutulmalydyr. Şol sebäpli, iki dynç alyş günli, bäş günlük iş hepdesinde üç iş çalşygynda işleýänleriň iş wagtynyň ýyllyk gory her gijeki iş wagtynyň 1 sagadynyň hasabyna azalýar.

Gijeki işiň dowamlylygy önümçiligiň şertlerine görä zerur bolan halatlarda, hususan-da üznüksiz önümçiliklerde, şonuň ýaly-da bir dynç günli alty günlük iş hepdesi mahalyndaky çalşykly işlerde gündizki iş bilen deňeşdirilýär.

Beýan edilenler bilen baglylykda, 2022-nji ýylda sagatlaýyn tarif möçberleriniň iş wagtynyň ortaça aýlyk dowamlylygynyň (sagatlarda) gaýtadan hasaplanylyşy şu aşakdaky ýaly bellenilýär:

  • 40 sagatlyk iş hepdesi üçin — 166,5
  • 36 sagatlyk iş hepdesi üçin — 150,5

Bellik: Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň 2021-nji ýylyň 18-nji oktýabryndaky 02/2339 belgili haty bilen Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň hem-de welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň dykgatlaryna ýetirildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň