Arhiw

Minnihanow türkmen wekiliýetini Tatarystana sapar bilen çagyrdy

07:4118.10.2021
0
2812
Minnihanow türkmen wekiliýetini Tatarystana sapar bilen çagyrdy

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow Türkmenistanyň Prezidentiniň adynda hat ýollady. Hatda şeýle ýazylýar:

«Çuňňur hormatlanylýan Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň dostlukly gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen Tatarystan Respublikasy bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly üns berýändigiňiz üçin Size hoşallyk bildirýärin.

Siziň ýurduňyzyň Garaşsyzlygynyň30 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk çärelerine gatnaşmak üçin, ýakynda Aşgabada bolan saparym mende ýakymly ýatlamalary galdyrdy.

Siz bilen geçirilen duşuşyklarymyzyň oňyn häsiýeti, özara gyzyklanma bildirilýän ähli meseleler boýunça netijeli pikir alyşmalar Türkmenistan bilen Tatarystan Respublikasynyň arasynda hyzmatdaşlygyň uly geljeginiň bardygyny aýtmaga esas döredýär.

Gazanylan ylalaşyklaryň amala aşyrylmagyny dowam etmek maksady bilen, Türkmenistanyň wekiliýetini Respublikamyzyň senagatda, gurluşykda, maşyn gurluşygynda we halk hojalygynyň beýleki pudaklarynda ýeten sepgitleri bilen tanyşmak üçin sapar bilen Tatarystana gelmäge çagyrýaryn. Saparyň çäklerinde senagat kärhanalaryna, şol sanda «KAMAZ»-a baryp görmek göz öňünde tutulýar, onuň barşynda türkmen wekiliýeti önümçilik işleriniň guralyşy hem-de tehnikalaryň birnäçe täze nusgasy, şol sanda ýolagçy ulagy, elektrobuslar bilen tanşyp biler.

Bu ulgamda bilelikdäki işler özara bähbitli hyzmatdaşlygymyzy ösdürmegiň ýene bir geljegi uly ugurlarynyň biri bolar diýip hasap edýäris».

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň