Türkmen-özbek hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça 23 resminama gol çekildi

18:1605.10.2021
0
5827
Türkmen-özbek hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça 23 resminama gol çekildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana resmi saparynyň çäklerinde geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça ulag-aragatnaşyk, suw tygşytlaýyş tehnologiýalary, howpsuzlyk we jemgyýetçilik goragy ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin 23 resminama gol çekildi. Bu barada özbek metbugaty habar berýär.

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň arasyndaky gepleşiklerden soň iki ýurduň ministrlikleriniň, bölümleriniň we sebitleriniň ýolbaşçylarynyň arasynda resminamalara gol çekemek dabarasy geçirildi.

Iki ýurt goňşy sebitlerde söwda merkeziniň döredilmegini göz öňünde tutýan Özbek-Türkmen serhet söwda zolagynyň işini döretmek we düzgünleşdirmek barada şertnama baglaşdy. Mundan başga-da, taraplar söwdanyň göwrümini ýokarlandyrmak we kärhanalar bilen kompaniýalaryň arasynda özara peýdaly hyzmatdaşlygy giňeltmek barada şertnama baglaşdylar. Şeýle hem gümrük serhedinden daşalýan harytlar we ulaglar barada deslapky maglumatlaryň alyş-çalşyny guramak barada Teswirnama gol çekildi.

Taraplar işewür toparlarynyň wekilleri üçin wiza amallaryny ýönekeýleşdirmek baradaky şertnamany we 2004-nji ýylyň 19-njy noýabrynda raýatlaryň özara syýahatlary baradaky şertnama üýtgetme girizmek baradaky teswirnamany goldadylar.

Ulag, aragatnaşyk, suw tygşytlaýyş tehnologiýalary, şeýle hem howpsuzlyk, durmuş goragy, statistika, karantin we ösümlikleri goramak, ylym we medeniýet ýaly ugurlardaky hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin resminamalara gol çekildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň