Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan BMG bilen pandemiýa bilen baglanşykly köpdürli töwekgelçilikleri we howplary azaltmak bilen bagly bilelikdäki Maksatnama gol çekdi

22:5321.09.2021
0
9878
Türkmenistan BMG bilen pandemiýa bilen baglanşykly köpdürli töwekgelçilikleri we howplary azaltmak bilen bagly bilelikdäki Maksatnama gol çekdi

21-nji sentýabrda «Bütindünýä pandemiýa bilen baglanşykly köpdürli töwekgelçilikleri we howplary azaltmak üçin habarlylygy ýokarlandyrmak we bu işe ýaşlary çekmek» atly BMG bilen bilelikdäki Maksatnama gol çekmek dabarasy geçirildi.

Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow, BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenko bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň tarapyndan resminama gol çekdiler.

Bu taslama toplumlaýyn we adamlara gönükdirilen usullar arkaly adam howpsuzlygynyň üpjün edilmegi babatyndaky çemeleşmäniň nazarda tutulmagy bilen, ýerli derejede döwlet gullukçylarynyň mümkinçilikleriniň pugtalandyrylmagyna, şeýle-de bu ilatly nokatlarda Durmuş-ykdysady taýdan dessin çäreleri görmegiň Meýilnamasynyň amala aşyrylmagyny maksat edinýändir.

Mundan başga-da, maksatnama aýratyn alnan sebitleriň ýaşlarynyň durnuklylygyny ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen bolup, ýerli bileleşikleriň ösdürilmegine saldamly goşant goşmaga mümkinçilik berýändir.

Mälim bolşy ýaly, bu taslama Türkmenistanyň Hökümetiniň Birleşen Milletler Guramasy bilen milli derejede Durnukly Ösüş Maksatlarynyň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen bilelikdäki işleriniň çäklerinde amala aşyrylar.

Soňra Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy D.Şlapaçenko bilen duşuşygy geçirildi.

Işjeň ýagdaýda geçirilen gepleşikleriň barşynda Türkmenistanyň Hökümetiniň Birleşen Milletler Guramasy bilen alyp barýan özara hereketleriniň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şu gün, 21-nji sentýabrda «Bütindünýä pandemiýa bilen baglanşykly köpdürli töwekgelçilikleri we howplary azaltmak üçin habarlylygy ýokarlandyrmak we bu işe ýaşlary çekmek» atly BMG bilen bilelikdäki Maksatnama gol çekmek dabarasy geçirildi.

Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow, BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenko bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň tarapyndan resminama gol çekdiler.

Bu taslama toplumlaýyn we adamlara gönükdirilen usullar arkaly adam howpsuzlygynyň üpjün edilmegi babatyndaky çemeleşmäniň nazarda tutulmagy bilen, ýerli derejede döwlet gullukçylarynyň mümkinçilikleriniň pugtalandyrylmagyna, şeýle-de bu ilatly nokatlarda Durmuş-ykdysady taýdan dessin çäreleri görmegiň Meýilnamasynyň amala aşyrylmagyny maksat edinýändir.

Mundan başga-da, maksatnama aýratyn alnan sebitleriň ýaşlarynyň durnuklylygyny ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen bolup, ýerli bileleşikleriň ösdürilmegine saldamly goşant goşmaga mümkinçilik berýändir.

Mälim bolşy ýaly, bu taslama Türkmenistanyň Hökümetiniň Birleşen Milletler Guramasy bilen milli derejede Durnukly Ösüş Maksatlarynyň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen bilelikdäki işleriniň çäklerinde amala aşyrylar.

Soňra Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy D.Şlapaçenko bilen duşuşygy geçirildi.

Işjeň ýagdaýda geçirilen gepleşikleriň barşynda Türkmenistanyň Hökümetiniň Birleşen Milletler Guramasy bilen alyp barýan özara hereketleriniň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň