Arhiw

DTB "Daýhanbank" kiçi göwrümli karzlary hödürleýär

12:5324.05.2021
0
13804
DTB "Daýhanbank" kiçi göwrümli karzlary hödürleýär

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky, ýurdumyzyň raýatlaryna (kömekçi hojalygynda, bölünip berlen ýer böleginde) ekerançylygy we maldarçylygy ösdürmek, oba hojalyk önümlerini öndürmek, esasy we dolanyşyk serişdelerini edinmek hem-de iri önümçilikler üçin zerur bolan ýerli çig mallary öndürmek maksatlaryna nagt däl görnüşinde kiçi göwrümli karzlary hödürleýär:

  • Karzyň möçberi - 30 000 (otuz müň) manada çenli;
  • Karzyň göterimi - ýyllyk 10 (on) göterim;
  • Karzyň möhleti - 3 (üç) ýyla (alty aý ýeňillikli döwri bilen) çenli;
  • Karzyň üpjünçiligi - tölege ukyply üçünji tarapyň zamunlygy ýa-da girew emlägi.

Kiçi göwrümli karzlaryň amatlyklaryndan peýdalanmak üçin Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň Merkezi edarasyna ýa-da onuň islendik şahamçasyna ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:

  • Aşgabat şäheri - 38-03-79, 38-03-65;
  • Ahal welaýaty - (8-00 137) 33-4-39;
  • Balkan welaýaty - (8-00 246) 5-21-51;
  • Daşoguz welaýaty - (8-00 322) 9-35-07;
  • Lebap welaýaty - (8-00 422) 9-13-48;
  • Mary welaýaty - (8-00 522) 6-76-40.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň