Soňky habarlar

Arhiw

Berdimuhamedowyň Aşgabat şäherine bagyşlanan täze kitaby çapdan çykdy

22:0507.05.2021
0
5985
Berdimuhamedowyň Aşgabat şäherine bagyşlanan täze kitaby çapdan çykdy
Surat: tdh.gov.tm

Şu gün – 7-nji maýda geçirilen Ministirler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti “Ak şäherim Aşgabat” atly täze kitabynyň çapdan çykandygyny habar berdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň bellemegine görä, bu täze kitap Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna sowgat bolar. Kitap baý taryhy maglumatlara baý bolup, onda Aşgabat şäheriniň dürli döwürleri barada gyzykly wakalar beýan edilýär. Kitapda Aşgabat şäheriniň häzirki keşbi dogrusynda hem okyjylary gyzyklandyrjak maglumatlar köpdür.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň