Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda bagşylaryň we sazandalaryň bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi

20:1511.04.2021
0
4344
Aşgabatda bagşylaryň we sazandalaryň bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi

9-njy aprelde Türkmenistanyň Döwlet medeni merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň medeniýet ministrligi we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi tarapyndan guralan «Dutar ýasamak senetçiligi, saz çalmak we bagşyçylyk sungaty» bäsleşiginiň jemi jemlendi.

Bu döredijilik gözden geçirilişiniň maksady – türkmen halkynyň we dünýä medeniýetiniň taryhy-medeni mirasynyň gymmatly baýlygy hasaplanýan bagşyçylyk sungatyny köpçülige giňden ýaýratmak, şeýle-de, milli saz gurallaryny ýasamagyň ussatlygyny kämilleşdirmek, hünär tejribesini alyşmak we dutarçylyk, bagşyçylyk senediniň milli mekdebini ösdürmekdir.

Bäsleşige ýöriteleşdirilen sazçylyk mekdepleriniň mugallymlary we talyplary, medeni merkezleriň we teatrlaryň işgärleri hem-de çeper höwesjeňler gatnaşdylar. Bäsleşik üç ugur: dutar ýasamak, dutar çalmak we bagşyçylyk senedi boýunça geçirildi.

Tejribeli eminleriň kesgitlän iň gowy sazandalary we bagşylary diplomlar we hormat hatlary bilen sylaglandy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň