Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň 140 ýyllygynyň bellenilýän güni ilkinji doglan çagalara dakyljak atlar belli boldy

23:5126.02.2021
0
50910
Aşgabadyň 140 ýyllygynyň bellenilýän güni ilkinji doglan çagalara dakyljak atlar belli boldy

Türkmenistanyň Prezidenti 26-njy fewralda geçiren wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Aşgabadyň 140 ýyllygynyň bellenilýän güni dünýä injek çagalara dakyljak atlary teklip etdi.

Döwlet Baştutany paýtagtyň okgunly ösýändigini hem-de çäkleriniň giňelýändigini, şäher ilatynyň sanynyň artýandygyny kanagatlanma bilen belledi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 25-nji maýda ilkinji bolup dünýä inen oglanjyga Paýtagt ýa-da Aşgabat adynyň dakylmagynyň, eger gyzjagaz dünýä inse, Merjen ýa-da Maýa adynyň dakylmagynyň şanly senä goýulýan hormaty aňlatjakdygyny belledi. Munuň özi paýtagta söýginiň, onuň taryhyna hormat-sarpanyň, halkymyzyň bagtyýar durmuşa bolan buýsanjynyň nyşanyna öwrüler.

Milletiň Lideri täze doglan çagalara sowgatlaryň gowşurylmagynyň olaryň maşgalalary üçin ýatdan çykmajak pursatlary peşgeş berjekdigini belläp, degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň