Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň we Türkiýäniň daşary işler ministrleri ikiýyllyk hyzmatdaşlyk boýunça Maksatnama gol çekdiler

23:5423.02.2021
0
8740
Türkmenistanyň we Türkiýäniň daşary işler ministrleri ikiýyllyk hyzmatdaşlyk boýunça Maksatnama gol çekdiler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň arasynda 2021–2022-nji ýyllar üçin Hyzmatdaşlyk etmek hakynda Maksatnama gol çekildi ― diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň resmi saýty habar berýär.

Syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky özara gatnaşyklaryň ýygjamlaşdyrylmagy, şeýle-de iki döwletiň maýa goýum işjeňliginiň giňeldilmegi hem iki döwletiň daşary işler ministrleriniň arasynda geçirilen ara alyp maslahatlaşmalaryň aýratyn temasy boldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň