Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň welaýatlarynda saglyk meseleleri boýunça gije-gündizleýin işleýän telefon belgileri

14:0519.12.2020
0
11584
Türkmenistanyň welaýatlarynda saglyk meseleleri boýunça gije-gündizleýin işleýän telefon belgileri

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkezi möwsümleýin ýiti respirator keselleriniň öňüni almak maksady bilen raýatlary ätiýaçlyk çärelerini berjaý etmäge çagyrýar.

Ýagny, gorag örtüklerini dakynmak, jemgyýetçilik ýerlerinde howpsuz araçägi berjaý etmek we witaminlere hem-de fitonidlere baý bolan önümleri iýmek maslahat berilýär.
Ýiti respirator keselleriniň ilkinji alamatlary ýüze çykanda gyssagly maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň sebitleriniň ähli lukmançylyk edaralarynda we Saglyk öýlerinde işleýän (24sag/7gün) gije-gündizleýin telefon belgilerine jaň etmeli.

 

Daşoguz welaýaty

 

1

Daşoguz welaýatynyň Saglygy goraýyş müdirligi

2-55-67, 2-40-76

2

Akdepe etrap hassahanasy

8-00-344-30-0-32, 32-2-56, 32-1-38

3

Boldumsaz etrap hassahanasy

8-00-346-31-2-63, 31-1-29, 31-7-02

4

Gubadag etrap hassahanasy

8-00-345-31-5-03, 32-0-13, 31-4-30, 30-2-94

5

Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň hassahanasy

8-00-343-31-5-81, 31-0-03

6

Görogly etrabynyň hassahanasy

8-00-340-31-5-81, 33-0-03, 31-8-81

7

S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň hassahanasy

8-00-348-31-1-64, 31-0-03, 31-1-79

8

Köneürgenç etrabynyň hassahanasy

8-00-347-31-6-02, 31-1-36, 31-9-90

9

Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky etrabynyň hassahanasy

8-00-349-31-1-01, 31-2-46, 31-9-78

10

Ruhubelent etrabynyň hassahanasy

8-00-342-31-1-79, 31-0-23, 31-1-77

11

Daşoguz welaýatynyň köpugurly hassahanasy

6-01-44, 6-01-60

12

Daşoguz welaýatynyň gaýragoýulmasyz kömek merkezi

6-68-60, 03

13

Daşoguz welaýatynyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi

2-16-94, 2-22-40

14

Daşoguz ş. Saglyk öýi №1

2-48-25, 2-57-95, 2-56-83

15

Daşoguz ş. Saglyk öýi №2

6-01-61, 6-02-55, 6-05-77

16

Daşoguz ş. Saglyk öýi №3 

9-24-87, 9-24-98, 9-28-10

 

Ahal welaýaty

 

1

Bäherden etrabynyň hassahanasy

800131-2-15-98

2

Gökdepe etrabynyň köpugurly hassahanasy

800132-4-70-02

3

Ak bugdaý etrabynyň hassahanasy

800112-57-26-75

4

Kaka etrabynyň hassahanasy

800133-32-7-06

5

Tejen etrabynyň hassahanasy

800135-7-41-06

6

Tejen şäher hassahanasy

800135-4-12-79

7

Babadaýhan etrap hassahanasy

800136-3-13-22

8

Sarahs etrabynyň hassahanasy

800134-21-7-71

 

Mary welaýaty

 

1

Mary ş. Saglyk öýi №1

800522-5-17-42

2

Mary ş. Saglyk öýi №2

800522-4-65-71

3

Mary ş. Saglyk öýi №3

800522-5-28-94

 

Lebap welaýaty

 

1

Lebap welaýatynyň köpugurly hassahanasy

800422; 7-10-87

2

Lebap welaýatynyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi

800422; 9-08-47

3

Türkmenabat ş. Saglyk öýi №1

800422; 7-17-10

4

Türkmenabat ş. Saglyk öýi №2

800422; 2-59-02

5

Türkmenabat ş. Saglyk öýi №3

800422; 9-28-90

6

Türkmenabat ş. Saglyk öýi №4

800422; 6-85-57

7

Türkmenabat ş. Saglyk öýi №5

800422; 3-82-52

8

Lebap welaýatynyň bejeriş-sagaldyş hassahanasy

800422; 5-53-00

9

Magdanly şäher hassahanasy, Köýtendag etraby

800440; 5-03-06

10

Seýdi şäher hassahanasy, Dänew etraby

800446; 7-04-54

11

Köýtendag etrap hassahanasy

800440; 2-03-18

12

Döwletli etrabynyň hassahanasy

800434; 2-00-57

13

Dostlukly şäher hassahanasy, Döwletli etraby

800434; 4-11-53

14

Hojambaz etrap hassahanasy

800442; 21-1-33

15

Kerki etrap hassahanasy

800444; 2-13-03

16

Halaç etrap hassahanasy

800441; 2-09-01

17

Garabekewül şäher hassahanasy, Halaç etraby

800441; 61-1-02

18

Saýat etrap hassahanasy

800447; 22-1-03

19

Sakar şäher hassahanasy, Saýat etraby

800447; 5-08-19

20

Farap etrap hassahanasy

800448; 22-3-43

21

Çärjew etrap hassahanasy

800433; 2-52-42

22

Dänew etrabynyň Garaşsyzlyk şäherçesiniň hassahanasy

800446; 5-20-33

23

Dänew etrap hassahanasy

800446; 2-12-33

24

Darganata etrabynyň hassahanasy

800445; 2-01-03

25

Gazojak şäheriniň hassahanasy, Darganata etraby

800445; 5-25-63

 

Balkan welaýaty

 

1

Balkan welaýatynyň Saglygy goraýyş edarasy, Balkanabat ş.

8-00-222-6-04-55

2

Balkan welaýatynyň Gaýragoýulmasyz kömek merkezi, Balkanabat ş.

8-00-222-6-97-26

3

Balkan welaýatynyň köpugurly hassahanasy, Balkanabat ş.

8-00-222-2-01-80

4

Garabogaz şäher hassahanasy

8-00-244-4-00-70

5

Hazar şäher hassahanasy

8-00-240-2-40-30

6

Gumdag şäher hassahanasy

8-00-241-4-11-73

7

Türkmenbaşy şäher hassahanasy

8-00-243-7-78-45, 7-55-37

8

Bereket etrap hassahanasy

8-00-247-3-30-40

9

Esenguly etrap hassahanasy

8-00-245-3-06-00

10

Türkmenbaşy etrap hassahanasy

8-00-243-79-2-45

11

Magtymguly etrap hassahanasy

8-00-248-4-04-17

12

Serdar etrap hassahanasy

8-00-246-7-13-33

13

Etrek etrap hassahanasy

8-00-242-4-06-03

14

Balkanabat şäheriniň Saglyk öýi №1

8-00-222-5-97-03

15

Balkanabat şäheriniň Saglyk öýi №2

8-00-222-6-03-70

16

Balkanabat şäheriniň Saglyk öýi №3

8-00-222-6-70-52

17

Jebel şäherçesiniň Saglyk öýi

8-00-222-9-51-18

18

Türkmenbaşy şäheriniň Saglyk öýi

8-00-243-2-60-09

19

Awaza etrabynyň Saglyk öýi

8-00-243-7-15-03

 
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň