Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda ilkinji wirtual muzeý öz işine başlady

18:1812.12.2020
0
25244

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan Döwlet medeniýet merkeziniň wirtual muzeýiniň işi ýola goýuldy. Türkmenistanda ilkinji gezek açylan bu wirtual muzeý ýurdumyzyň Döwlet muzeýine degişli bolan gymmatlyklary özünde jemleýär.

Täze açylan wirtual muzeýde suratlary 360 gradus (derejede) hereketlendirip bilýän iň häzirki zaman tehnologik usul ulanylypdyr. Türkmenistanda sanly ulgamy ösdürmek, ähli ulgamlara sanly usullary ornaşdyrmak bilen bagly alnyp barylýan işleriň çäklerinde döredilen wirtual sergi muzeý gymmatlyklary bilen ilaty has amatly usulda tanyşdyrmaga mümkinçilik berýär. Ýurduň dürli künjeginde ýaşaýan ýaşaýjylar, şeýle-de dünýä ýurtlaryndaky muzeý gymmatlyklary bilen gyzyklanýanlar wirtual usul arkaly muzeýe syýahat edip, dürli eksponatlar bilen tanşyp bilýärler. 

Häzirki wagtda bütindünýäde wirtual usul örän işjeň ösdürilýär. Olaryň medeniýet we sungat ulgamyna yzygiderli ornaşdyrylmagy, adamlaryň wagtyny tygşytlamaga, şeýle-de özlerine amatly pursatda muzeýlere gaýybana syýahat etmäge şert döredýär. 

Wirtual muzeýler döredilende esasan-da, dürli derejeli interaktiw we panorama döretmäge mümkinçiligi bolan, 360 gradus (derejeli) hereketi ýola goýup bilýän tehnologiýa uly ähmiýet berilýär. Bu tehnologiýa muzeýiň hil taýdan täze derejä geçmegine täsir edýär. Esasy artykmaçlygy bolsa, panoramik şekilleriň üsti bilen, diňe bir muzeýiň sergi zallaryny däl, eýsem, köp sanly maglumatlary özünde jemleýän gaznasy, arhiwleri, taryhy ýadygärlikleri hem synlap bilmek mümkinçiliginiň bolmagydyr. Şeýle hem täsin eserler, köne kartalar, halylar baradaky maglumatlar bilen jikme-jik tanşyp bolýar. 

Ýakyn geljekde Türkmenistanyň beýleki muzeýlerini hem wirtual görnüşe geçirmek meýilleşdirilýär. Bu bolsa dünýäniň dürli künjeklerinde ýaşaýanlar, şeýle-de öz raýatlarymyz üçin milli gymmatlyklara gaýybana syýahat etmäge özboluşly we amatly mümkinçilik bolar. 

Şeýlelik bilen, türkmen  muzeýleriniň milli medeniýeti, sungaty, taryhy , halk senetlerini wagyz etmekdäki ähmiýeti ýokarlanyp, olar öz ösüşiniň sanly tapgyryna gadam basarlar.  

Şu salgydan Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň wirtual muzeýine geçip bilersiňiz.

 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň