Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda duýgulary dolandyrmak boýunça okuw sapagy geçiriler

20:5301.12.2020
0
10929
Aşgabatda duýgulary dolandyrmak boýunça okuw sapagy geçiriler

Duýgulary dolandyrmagy hakykatdanam gaty az adam bilýär. Şeýle adamlar öz duýgularyna düşünmäge we olara garşy durmaga şeýle-de beýleki adamlaryň duýgularyna-da düşünmäge gaty ökde bolýar.

Bu okuw aşakdakylar üçin:

 • duýgularyň ony dolandyrýandygyna we munuň tersine däldigine düşünýänler;
 • duýgularyň sazlaşykly gatnaşyklaryny we üstünlikli iş tejribesini gurmaga mümkinçilik bermeýändigine düşünýänler;
 • duýgulary beýan etmekde kynçylyk çekýänler;
 • beýleki adamlara düşünmegi öwrenmek isleýänler;
 • köplenç stresden ejir çekýän we hemişe üstünlikli baş götermeýänler;
 • özüne we adamlara bolan oňyn garaýyşlary öwrenmek isleýänler;
 • täze şertlere aňsat we çalt uýgunlaşmaga synanyşýanlar;
 • durmuşdan hakyky lezzet almak isleýänler.

Okuw arkaly şulary başaryp bilersiňiz:

 • Emosional akyl derejäňizi kesgitlemek;
 • Özüňiziň we başgalaryň duýgularyny tanamagy we habardar bolmagy öwrenmek;
 • Höwesi artdyrmak üçin aýratyn ýollary tapmak;
 • Oňyn, konstruktiw şahsy aragatnaşyk gurmak we goldamak;
 • Stresi netijeli ýeňmegi öwrenmek;
 • Dawa-jenjelleri kesgitläp we ýeňip geçmek;
 • Öz potensialyňyzy açmak üçin, işde, şahsy durmuşda netijesizligiň mümkin bolan sebäplerini ýüze çykarmak we durmuşa geçirmek;
 • Özüňizi, duýgularyňyzy, ýagdaýlaryňyzy, içerki gepleşikleriňizi dolandyrmagy öwrenmek.

Esasy çykyş etjek, işewürlik we şahsy ösüş boýunça okuwlary we webinarlary geçirmek boýunça diplomly hünärmen Lora Iskandarýan bolar.

Okuwyň geçiriljek senesi:  5-nji dekabr, 14: 00-dan 16:00-a çenli.

Okuwlara gatnaşmak tölegli.

Aşakdaky belgiler bilen habarlaşyp okuw üçin ýazylyp bilersiňiz:

+993 12 46-81-65
+993 61 34-93-58

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň