Soňky habarlar

Arhiw

“Güneşli Zaman” öý goşlaryny daşamak hyzmatlarynda arzanladyşlary hödürleýär

18:4225.11.2020
0
3696
“Güneşli Zaman” öý goşlaryny daşamak hyzmatlarynda arzanladyşlary hödürleýär

“Güneşli Zaman” gozgalmaýan emläk hünärmenleri, dürli hyzmatlarda arzanladyş hödürlemek aksiýasynyň çäginde müşderilere täze ýere göçmekde kömek bermek hyzmatyny hödürleýär.

Köplenç goşlar göçürilende ýüklemek we düşürmek bilen çäklenmän (bir zatlar döwülýär, ýitirilýär, gaýtadan gurnalanda mebeliň nädogry gurnalanlygy ýüze çykýar), şol bir wagtyň özünde şeýle hyzmatlary berýän ussat hünärmenleri gözlemek meselesi hem ýüze çykýar. 

Şularyň hemmesini göz öňünde tutup, “Güneşli Zaman”-yň gozgalmaýan emläk hünärmenleri, bu meselede müşderilerine kömek etmegi makul bildiler. Agentligiň wekilleri bilen satyn almak-satmak şertnamasyna gol çekilen dessine, alyja we satyja öý goşlaryny daşamak hyzmatlarynda arzanladyş üçin sowgat kupony berilýär. Agentlik tarapyndan ýörite düzülen topar mebelleri we goşlary täze salga eltip, seresaplylyk bilen söküp, täzeden sazlap, mebelleri gurnap, enjamlary gurnamaga kömek eder.

 

 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň