Türkmenbaşy ― Stambul aralygynda ýörite awiagatnaw amala aşyrylar

16:5331.07.2020
1
61200
Türkmenbaşy ― Stambul aralygynda ýörite awiagatnaw amala aşyrylar

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy türk raýatlary üçin şu ýylyň 7-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinden Stambula ýörite uçar gatnawynyň boljakdygyny habar berdi. Türkiýäniň isleg bildiriren Türkmenistandaky raýatlary bu gatnaw bilen ýurduna dolanyp bilerler.

Isleg bildirýän adamlardan ilçihananyň elektron salgysyna (embassy.ashgabat@mfa.gov.tr) elektron usulda ýüz tutmak soralýar. Ýüz tutmalar 4-nji awgust güni 17:00-a çenli kabul ediljekdir. «Gülhan-Dearsan» kompaniýasy tarapyndan guralýan uçuşyň bahasy ABŞ-nyň 500 dollaryna barabar.

Uçuş güni Aşgabatdan Türkmenbaşy şäherine goşmaça içki awigatnawlar ýola goýlar.

Uçuşa isleg bildiren adamlar oňa 24 sagat galanda COVID-19 barlagyndan geçmeli. Barlag Aşgabadyň Görogly köçesiniň 84-nji jaýynda ýerleşýän «Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezinde» bolar. Merkeziň telefon belgisi: 36-90-51.

Ýüze çykan sowallar bilen bagly ilçihana bilen habarlaşyp bolar: +993 12 94 00 27, +993 12 94 00 29.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň