Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrar

23:4318.10.2019
0
9490
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrar

18-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidentini  Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna hem-de türkmenistanlylaryň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri syýasatyň käbir meselelerine garaldy.

Döwlet Baştutany mejlisi açyp, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi. Wise-premýer Türkmenistanyň Prezidentiniň 21 — 23-nji oktýabrda Ýaponiýa meýilleşdirilen iş saparyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanynyň başyny başlan daşary syýasy strategiýasynyň yzygiderli amala aşyrylmagy bilen baglylykda, Aziýa — Ýuwaş ummany sebitiniň ýurtlary, şol sanda Ýaponiýa bilen hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berilýär. Bu dostlukly ýurt bilen diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 22-nji aprelinde ýola goýuldy.

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ygtybarly esasy bolan kadalaşdyryjy hukuk binýady häzirki wagta çenli gol çekilen döwletara, hökümetara we pudagara resminamalaryň uly toplumy bilen berkidildi.

Türkmen-ýapon gatnaşyklaryny ösdürmekde ýokary derejedäki gatnaşyklara möhüm orun berilýär. Bu babatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2009-njy, 2013-nji hem-de 2015-nji ýyllarda Ýaponiýa bolan resmi we iş saparlary döwletara gatnaşyklarynyň taryhynda ähmiýetli wakalara öwrüldi.

2015-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistana Ýaponiýanyň Premýer-ministri resmi sapar bilen geldi. Şol saparlaryň çäklerinde geçirilen duşuşyklaryň we gepleşikleriň netijesinde, ikitaraplaýyn resminamalaryň ençemesine gol çekildi.

Iki ýurduň Hökümetleriniň we daşary syýasat edaralarynyň derejesinde yzygiderli gatnaşyklar saklanylýar. Parlamentleriň ugry boýunça gatnaşyklar hem yzygiderli häsiýete eýe bolup, parlamentara dostluk toparlary döredildi. Türkmen-ýapon hyzmatdaşlygy sebit derejesinde hem, şol sanda «Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» hyzmatdaşlygynyň çäklerinde hem üstünlikli ösdürilýär.

Ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklar barada aýdylanda, Ýaponiýa Türkmenistanyň esasy maýa goýum hyzmatdaşlarynyň biridir. Häzirki wagtda bilelikdäki uzakmöhletleýin taslamalar durmuşa geçirilýär.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmen-ýapon hem-de Ýapon-türkmen ykdysady komitetleriniň işi möhüm ähmiýete eýedir. Döwletara ynsanperwer gatnaşyklara — bilim hem-de ylym, medeniýet we sungat, sport we syýahatçylyk ulgamlaryndaky gatnaşyklara hem okgunly häsiýet mahsusdyr.

Hasabat berlişi ýaly, milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň Ýaponiýa boljak saparynyň degişli maksatnamasy işlenip taýýarlanyldy, onuň barşynda hem resminamalaryň birnäçesine gol çekmek göz öňünde tutulýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň