Türkmenistanyň Prezidenti söwda we daşary aragatnaşyklar ministrini wezipesinden boşatdy

23:4904.09.2019
0
16117
Türkmenistanyň Prezidenti söwda we daşary aragatnaşyklar ministrini wezipesinden boşatdy

Türkmenistanyň Prezidenti Işanow Amandurdy Bekdurdyýewiçi işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin Türkmenistanyň söwda we daşary aragatnaşyklar ministri wezipesinden boşatdy. Bu wezipä Orazmyrat Gurbannazarow bellenilip, ol Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy, Söwda-senagat edarasynyň müdiriýetiniň başlygy wezipelerinden boşadyldy.

Ministr Orazmyrat Gurbannazarow 1966-njy ýylda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Mürçe obasynda doguldy. 1993-nji ýylda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetini tamamlady. Bilimi boýunça hünäri buhgalter hasabaty we maliýe boýunça ykdysatçy.

Zähmet ýoluna 1984-nji ýylda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Bäherden şäherçe geňeşliginiň baş hasapçysynyň orunbasary wezipesinde başlady, soňra 1987-nji ýylyň ýanwar aýyndan dekabr aýyna çenli Bäherden melioratiw stansiýasynda hasapçy bolup işledi. 1993-nji ýyldan 1997-nji ýyla çenli Içeri işler ministrliginiň edaralarynda orta ýolbaşçy düzümdäki wezipelerde gullukda boldy. Soňra Ahal welaýatynyň maliýe we salgyt edaralarynda dürli wezipelerde işledi. 2008-nji ýyla çenli Ahal welaýaty boýunça döwlet salgyt gullugynyň Salgyt gulluklarynyň işine gözegçilik etmek bölüminiň başlygy wezipesinde işledi.

2008-nji ýylda Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi. 2009-njy ýylyň ýanwar aýyndan Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy boldy.

2010-njy ýylda Türkmenistanyň oba hojalyk ministri wezipesine bellenildi.

2011-nji ýylda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

2012-njy ýyldan 2014-nji ýyla çenli Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesinde işledi.

2014-nji ýyldan 2015-nji ýyla çenli Türkmenistanyň Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygy boldy.

2015-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli Daşoguz welaýatynyň häkimi bolup işledi.

2017-nji ýylda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi. 2018-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy bolup işledi.

***
Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamalaryna laýyklykda, Döwletgeldi Jumadurdyýewiç Rejepowy Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadylyp, ol Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy, Söwda-senagat edarasynyň müdiriýetiniň başlygy wezipelerine bellenildi

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň