Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri Daşkentde «Aşgabat» seýilgähiniň açylyş dabarasyna gatnaşdylar

23:5323.04.2018
0
13295
Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri Daşkentde «Aşgabat» seýilgähiniň açylyş dabarasyna gatnaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistana döwlet saparynyň çäklerinde iki ýurduň Liderleri “Aşgabat” seýilgähiniň açylyş dabarasyna gatnaşdylar. 
Onuň girelgesiniň ýanyndaky ajaýyp suw çüwdüriminiň tolkunlarynyň ýokarsynda ahalteke bedewleriniň altynsow keşbi janlandyrylypdyr. Buýsançly bedewleriň toýnaklarynyň astyndan okgunly hereketi alamatlandyrýan suw çüwdürimleri döreýär.
Türkmen milli nyşanlary bilen bezelen ak reňkli ötükden geçip, iki ýurduň Liderleri seýilgähiň desgalary we gurluş aýratynlyklary bilen tanyşdylar.
Uçup barýan laçynyň görnüşinde gurlan amfiteatr seýilgähiň has täsirli desgalarynyň biridir. 
Aşgabadyň Halkara howa menziliniň baş nyşany bolan bu şekil seýilgähiň binagärlik çözgüdini emele getirýär. Bu ýerde dürli konsertleri, sahnalaşdyrylan çykyşlary we beýleki medeni-köpçülikleýin çäreleri geçirmek üçin zerur şertler bar.
Seýilgähiň düzümindäki amatly çaýhanada dynç almak üçin möhüm şertler üpjün edilipdir. Mundan başga-da, köp sanly göçme söwda dükanlary göz öňünde tutulypdyr.
Şeýle hem seýilgähiň çäginde çagalar üçin medeni-dynç alyş merkezi bar. Bu ýerde körpeler üçin dürli görnüşdäki sallançaklar, hiňňildikler, birnäçe oýunlara niýetlenen meýdançalar bar. Bularyň hemmesi körpeleriň wagtyny şadyýan we gyzykly geçirmegine niýetlenendir.
Bu ýerdäki awtodromda ulaglaryň köplüginde olara erjellik bilen erk etmek özboluşly şatlykly pursatlary döredýär.
Seýilgähiň merkezinde äpet syn ediş çarhy hereket edýär. Ýörite künjekde ägirt uly küşt tagtasy bolup, onda paýhas oýnunda ukybyňy synap görmek mümkinçiligi bar. Şeýle hem bu ýerde häzirki zaman tehniki serişdeleriň üsti bilen çagalaryň wagtyny şadyýan geçirmekde aýratyn orun eýeleýän birnäçe gyzykly we başdan geçirmeli oýunlar toplumy bar.
Seýilgähiň ylgaw we welosiped ýodalary sportuň bu görnüşleriniň muşdaklaryna niýetlenendir. Umuman, seýilgähde wagtyňy şadyýan we gyzykly geçirmek hem-de sport bilen meşgullanmak üçin zerur mümkinçilikler üpjün edilipdir.
Seýilgähiň maşgala bolup dynç almagy halaýanlar üçin ähmiýetlidigini bellemeli. Bu ýerde körpeleriň, ýetginjekleriň hem-de özbaşdak hereket etmegi gowy görýän oglanlaryň we gyzlaryň gyzyklanmalaryna kybap gelýän şertler bar. Ene-atalar üçin hem zerur şertler döredilipdir. Bu ýerde çagalar bilen bir hatarda, ulular hem örän gyzykly we işjeň dynç alyş wagtlaryny şadyýan geçirip biler.
Daşkendiň “Aşgabat” seýilgähinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumyny, pagtaçylygyny, türkmen dutaryny we ahalteke bedewini alamatlandyrýan heýkeller hem-de kompozisiýalar bar. Hazar deňziniň, ak mermerli paýtagtymyzyň ajaýyplygy Türkmenistana mahsus bolan ruhy güýji, ösüşi, döredijiligi we sagdyn durmuş ýörelgelerini görkezýär.
Toplumyň diňe bir birnäçe dynç almaga niýetlenen desgalarynyň däl, eýsem, onuň her bir künjeginiň degişli ähmiýeti bolup, seýilgäh aýratynlyklarynyň tutuş zolagynyň birleşdirilendigini aýratyn bellemeli. Tebigy aýratynlyklaryň netijeli peýdalanmagy bu ýerde rahat gezelenç etmek we işjeň dynç almak üçin zerur şertleri üpjün edýär.
Seýilgähiň merkezinden ýöräp baryşlaryna iki ýurduň Prezidentleri belende göterilýän suw çüwdürimlerini, bezeg agaçlaryny, gülleri we kölçeleri, sekizburçly ýyldyzyň görnüşindäki howdanlary synladylar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow seýilgäh bilen tanyşlygy tamamlap, “Aşgabat” seýilgähiniň Özbegistanyň paýtagtynyň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin söýgüli dynç alyş künjegine öwrüljekdigine ynam bildirdi hem-de hemmeleri seýilgähiň açylmagy bilen ýene bir gezek gutlap, Özbegistanyň halkyna we Daşkent şäheriniň ýaşaýjylaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.
Soňra iki döwletiň Liderleri iki ýurduň we halkyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynyň nyşany hökmünde ýaş agaç nahallaryny oturtdylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň