Soňky habarlar

Arhiw

Sowgady temperamente görä nädip saýlamaly

0
3230
Sowgady temperamente görä nädip saýlamaly

Adatça, sowgat taýýarlanylanda, berjek adamymyzyň şahsyýetine — häsiýetine, isleglerine, ýaşaýyş-durmuş gyzyklanmalaryna üns berýäris. Şeýle hem, adamyň temperamentine baglylykda sowgat saýlap bileris.

Belli bolşy ýaly, temperamentiň dört görnüşi bar: sangwinik, holerik, flegmatik we melanholik. Olaryň hemmesi birmeňzeş ýagdaýlara bolan özboluşly täsirliligi bilen tapawutlanýarlar. Eger sangwinik samsyk degişmä diňe gülmek bilen jogap berse, holerik adam oňa dawa edip biler, melanholigiň agysy tutar, şeýle-de flegmatik adama bolsa ol asla bildirmezem. Şoňa görä-de, sangwinigiň göwnünden turjak zady beýleki häsiýetleriň wekilleriniň laýyk kabul edip bilmezligi hem mümkin.

Sangwinik temperamentli adamlar ýakymly, şadyýan, täze zatlara aňsatlyk bilen uýgunlaşýarlar we täze tanyşlyk açýarlar. Sangwinik adamlar gülkünç degişmeleri, gülküli önümleriň atlaryna degişmegi, gülkünç suratlary ýa-da heýkelleri halaýan adamlardyr. Işjeň dynç almagy aňladýan sowgatlar sangwinikler üçin hem laýyk sowgatdyr. Mysal üçin: fitnes sagady, akylly sagat we beýleki enjamlar, fitnes toparynyň şahadatnamasy, dikuçaryň uçuşy üçin şahadatnama, futbola bilet ýa-da halaýan aýdymçyňyzyň konserti, dinamiki kompýuter oýunlary we ş.m.

Flegmatik adamlar asudalygy we çydamlylygy bilen tapawutlanýarlar. Olar haýal we birneme ýuwaş hereketli ýaly görünýär, ýöne bu beýle däl. Olar örän ygtybarly, ýöne täze zatlary kynlyk bilen kabul edýärler. Flegmatikler praktiki sowgatlary göwnejaý hasaplaýarlar. Bu hili adamlara gündelik durmuşda peýdalanylýan zatlary — aşhana esbaplaryny, ellikli ýyly şarf, gurallar toplumyny, durmuş enjamlaryndan ýa-da kompýuter enjamlaryndan we beýleki zatlardan sowgat bermek ýerlikli bolar. Elbetde, kän bir ähmiýetli bolmadyk zatlary, haýwanlaryň heýkeljiklerini we beýleki görnüşlerdäki her dürli peýdasyz ýadygärlik sowgatlaryny olar sowgat hökmünde almak islemez.

Holerik adamlar özleriniň duýgularyny nädip gizlemelidigini bilmeýärler. Olar göwünjeň, täsirli, köplenç uzak wagtlap şol bir zady edip bilmeýärler, ýöne gyzykly bir işi alyp barýarlar. Şeýle adamlar üçin dynç alyş we dynç almak üçin bir zat sowgat hökmünde laýyk gelýär — spa salony üçin şahadatnama, ortopediki ýassyk we ş.m. Mundan başga-da, holerik adam moda gajetine, hakyky deriden ýasalan aksessuarlara, üzüm önümlerine ýa-da hormatyna döredilen goşgy görnüşindäki maddy däl sowgatlara ýa-da aýdymlara, feýerwerklere gadyr goýup bilerler.

Melanholikler flegmatikler ýaly duýgularyň ýüze çykmagyndan saklanýar, ýöne şol bir wagtyň özünde içki duýgulary babatda gaty duýgur we ejiz bolýarlar. Köplenç özlerine ynamsyz we täze adamlar bilen aňsat öwrenişmeýärler, yrymlara ýykgyn edýärler. Melanholik üçin rahat we rahatlyk duýgusyny berýän sowgat — ýyly, ýumşak ýorgan, owadan lampa, ysly şemler toplumy, şeýle hem halaýan ýazyjylarynyň kitaplary we beýlekiler laýyk gelýär. Şeýle hem romantik aýdym-sazlar ýa-da başdan geçirmeler, strategiýa ýaly kompýuter oýunlary melanlohigiň göwnüne ýarap biler. Melanholik kollektor bolsa, kolleksiýasy üçin täze bir zat ajaýyp sowgat bolar.

Bu aýdylanlar diňe bir umumy maslahatlar bolup, şol esasynda köplenç her bir adamyň häsiýetine baglylykda aýratyn sowgat saýlamak zerur bolýar. Durmuşda sap, kadaly häsiýetli adamlar ýok diýen ýaly, her birimizde azyndan iki görnüşli dürli aýratynlykly häsiýetler jemlenýär.

Ýöriteleşdirilen “A-catalog” saýtynda dürli häsiýetli adamlar üçin dürli hili sowgatlary tapyp bilersiňiz. Bu ýerde taýýar sowgatlar toplumyny, gül bezeglerini we “süýjülik” buketlerini, şokobokslary, bezeg toplumlaryny we atyrlary, şeýle hem nakgaşlyk suratlaryny tapmak bolýar. Mundan başga-da, “Dükan” bölüminde görkezilen harytlardan özüňiz sowgat taýýarlap bilersiňiz. Dükan satyn alnan harytlary şäher içine irden sagat 9:00-dan agşam sagat 19:00-a çenli eltip berýär. Sargytlar gije-gündiziň dowamynda kabul edilýär.

ideipodarkov.net

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş makalalar