Soňky habarlar

Arhiw

Mukaddes Remezan aýy başlandy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna saýlawlarda 75 müňden gowrak adam ilkinji gezek ses berer, Russiýa Türkmenistana uçuşlaryň sanyny artdyryp biler we beýleki habarlar

11:2824.03.2023
0
31362

Türkmenistanda

1. Türkmenistanda mukaddes Remezan aýy başlandy, onuň dowamynda musulmanlar Gün dogandan Gün ýaşýança Oraza tutup, agyz bekleýärler. Penşenbe güni ýurduň metjitlerinde ilkinji köpçülikleýin namazlar okaldy. Bu ýylda Türkmenistanda Remezan aýy 20-nji aprele çenli dowam eder. Remezan aýynda Türkmenistanda agyz beklenilýän we açylýan wagtlarynyň tertibini «Turkmenportal» saýtyndan ýükläp alyp bilersiňiz.

2. Öňümizdäki Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna saýlawlarda 18 ýaşy dolan we ilkinji gezek ses berýän saýlawçylaryň sany 75 606 adama deň diýlip, Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparynyň beýannamasynda habar berilýär.

Häzirki günlerde ýurtda 26-njy martda geçirilmegi bellenilen Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, şäher, etrap halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleri dowam edýär. Ýatlatsak, saýlawlara Türkmenistanyň Demokratik partiýasy, Senagatçylar we telekeçiler partiýasy we Agrar partiýa gatnaşýar

3. Russiýanyň awiasiýasy rus awiakompaniýalaryna birnäçe ugur boýunça täze uçuşlary ýola goýmak we bar bolan uçuşlaryň sanyny köpeltmek barada teklipleri berdi. Russiýanyň awiasiýasy Türkmenistandan başga-da, Azerbaýjana, Belarusa, Hindistana, Ermenistana, Eýrana, Gyrgyzystana, Gazagystana, Türkiýä, Taýlanda, Täjigistana, Wenesuela, Kuba, Müsüre we Özbegistana uçuşlaryň sanyny artdyrmagy rus awiakompaniýalaryna teklip edýär. Häzirki wagtda Russiýa bilen Türkmenistan iki awiakompaniýanyň göni uçuşlary bilen aragatnaşyk saklaýarlar. «Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabatdan Moskwa we Kazana yzygiderli gatnawlary amala aşyrýar. Russiýanyň «S7 Airlines» awiakompaniýasy hepdede iki gezek Moskwa – Aşgabat – Moskwa ugry boýunça uçýar.

4. Serdar Berdimuhamedow «Arkadag şäheri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna gol çekdi, Kanun şäheriň hukuk ýagdaýyny, şonuň ýaly-da Arkadag şäheriniň wezipelerini amala aşyrmagy bilen baglylykda döwlet häkimiýet edaralarynyň işiniň hukuk, guramaçylyk we beýleki esaslaryny kesgitleýär. Täze Kanuna laýyklykda, Arkadag şäheri üçin döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk ýagdaýy bellenilýär. «Arkadag şäheri hakynda» Türkmenistanyň Kanuny bilen dolulygyna resmi metbugatda tanşyp bilersiňiz.

Dünýäde

5. Koreýa Respublikasynda dünýäniň iň uly synlaýyş çarhyny – 180 metr beýiklikdäki «Seul halkasyny» gurmak meýilleşdirilýär. Synlaýyş çarhy halkalaýyn turba görnüşinde ýasalar, onuň içinde magnitler bilen berkidilen panorama penjireli kabinalar tegelek relsler boýunça hereket ederler. Çarhyň içinde hersi 25 adama niýetlenen 36 kabina ýerleşer. Deslapky çaklamalara görä, dynç alyş desgasynyň kabul edijilik kuwwaty bir günde 12 000 adama deň bolar.

6. Özbegistanyň Adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi ýakynda ýurduň çäginde boljak güýçli ýertitreme barada sosial ulgamlarda ýaýradylan ýalan maglumatlary paş etdi. «Häzirki wagtda dünýäniň hiç bir ýurdunda ýertitremäniň senesini ýa-da takmynan wagtyny hem çaklap biljek tehnologiýa ýok. Özbegistanyň seýsmiki taýdan işjeň zolakda ýerleşýändigi sebäpli kämahal titremeler bolýar. Elmydama şeýle hem boldy» diýlip, edarada nygtadylar.

Sport habarlary

7. Futbol boýunça Russiýanyň milli ýygyndysy dostluk duşuşygynda Eýranyň topary bilen deňme-deň oýnady. Duşuşyk Tähranda geçirildi we 1:1 hasabynda tamamlandy. 28-nji minutda russiýaly ýarymgoragçysy Anton Mirançuk 11 metrlik jerime urgusy bilen hasaby açdy. 47-nji minutda eýranly hüjümçi Mehdi Taremi jogap goluny geçirdi – ol hem 11 metrlik jerime bilen amala aşyryldy.

8. Kenar futboly boýunça Aziýanyň Kubogynyň 1/4 finalynyň soňky oýnunda Omanyň ýygyndysy 11:0 hasabynda HHR-ni ýeňdi. Şeýlelikde, ýaryşyň ýarym finalçylarynyň hemmesi kesgitlenildi. Ozal Kuweýt Aziýanyň häzirki çempiony – Ýaponiýanyň ýygyndysyndan uly hasap bilen (0:8) ýeňilipdi, Eýran Bahreýni 10:0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi, ýaryşyň ýer eýeleri – Taýlandyň ýygyndysy bolsa sebitleýin çempionatyň wise-çempionlaryndan – BAE-niň ýygyndysyndan 2:4 hasabynda ýeňildi. Ýarym finalda BAE Ýaponiýa bilen oýnar, Eýran bolsa Oman bilen duşuşar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň