Soňky habarlar

Arhiw

«Çamsan Parkelam» täze ülňüler esasynda taýýarlanýan pol örtüklerini hödürleýär

10:2604.01.2023
0
26013

Pol örtükleriniň täze neslini öndüriji «Çamsan Parkelam» türk kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi wekili täze ülňüler esasynda taýýarlanýan pol üçin örtükleriň dürli görnüşlerini hödürleýär.

«Çamsan Parkelam-yň» pol örtükleri (laminat, şeýle hem parkelam – laminatyň we parketiň utgaşmasyndan emele gelip, olaryň iň gowy häsiýetlerini özünde saklaýan önüm) diňe bir owadanlygy we özüne çekiji daşky görnüşi bilen däl-de, eýsem, uzak ömürliligi hem-de mehaniki zeperlenmelere we himiýanyň täsirine garşy durnuklylygy bilen tapawutlanýarlar. «Çamsan Parkelam» haryt nyşanly pol örtükleriniň üstki ýüzi çyglylyga we kirlenmä garşy häsiýete eýedir, mebel tarapyndan çyzylmalara we beýleki mehaniki zeperlenmelere, ýokary temperatura, açyk alawa we göni düşýän Gün şöhlelerine garşy durnuklydyr.

«Çamsan Parkelam-yň» önümleri çaga otaglarynda, ýatylýan otaglarda, iş otaglarynda we köp gatnawly islendik ýerde gurnamak üçin amatlydyr, şeýle hem ol «ýyly pol» ulgamy bilen örän gowy sazlaşýar. Reňk öwüşginleriniň baý görnüşleri islendik otagyň reňk sazlaşygyna has gowy gabat gelýän nusgany saýlap almaga mümkinçilik berer. Öndüriji ähli önümlerine kepillik berýär.

«Çamsan Parkelam-yň» pol örtükleriniň görnüşleri bilen aşakdaky salgylarda ýerleşýän dükanlarda tanşyp bilersiňiz:

  • Aşgabat, Oguzhan köç., «Garaşlygyň 15 ýyllygy» söwda merkeziniň arka tarapyndaky 4 gatly awtoduralganyň ýerzemin gatynda ýerleşýän 60-njy dükan; Telefonlar: (+993 64) 58 19 19; (+993 65) 72 41 91;
  • Aşgabat, G.Kuliýew (2127-nji) köç., 41-nji jaý («Säher» binasy). Telefon: (+993 63) 72 62 74;
  • Lebap welaýaty, Türkmenabat ş., Zelili köç., «Gurluşykçy» dükany. Telefonlar: (+993 65) 95 43 43, (+993 62) 95 43 43;
  • Mary welaýaty, Mary ş., Aýtakow (Kalinin) köç., «Artiklar Gurlusuk» dükany. Telefon: (+993 62) 34 43 15.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň